Lluís Duch

< p > < b > < span style="font-size: 10pt;" > Llu í s Duch < /span > < /b > < span style="font-size: 10pt;" > < strong > Á lvarez < /strong > , natural de Barcelona, es monje de la Abad í a de Montserrat y doctor en Teolog í a por la Universidad de Tubinga. Es profesor de fenomenolog í a de la Religi ó n en los institutos de Teolog í a de Montserrat, Manresa y Tarragona, y de la Universidad Aut ó noma de Barcelona. < /span > < br / > < br / > < span style="font-size: 10pt;" > Autor de numerosas publicaciones en catal á n y castellano, entre las cuales cabe destacar < em > La educaci ó n y la crisis de la modernidad < /em > (1998), < em > Mito interpretaci ó n y cultura < /em > (1998), < em > Antropolog í a de la religi ó n < /em > , y de la obra en siete vol ú menes: < em > Antropolog í a de la vida cotidiana: Simbolismo y salud < /em > (1999 catal á n, 2002 castellano), < em > Escenaris de la corpore ï tat < /em > (2003, con Joan-Carles M è lich), < em > Ambig ü itats de l & rsquo;amor < /em > (2004, con Joan-Carles M è lich), < em > Llums i ombres de la ciutat < /em > (2000), < em > Armes espirituals i materials: Religi ó < /em > (2001) y < em > Armes espirituals i materials: Pol í tica < /em > (2001). < /span > < /p >