Dönü?üm (Vamp?r Mektuplar?’?n 1. kitab?).  Morgan Rice

Dönü?üm (Vamp?r Mektuplar?’?n 1. kitab?)

Vamp?r Mektuplar?

By Morgan Rice

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

"Dönü?üm, TWILIGHT (Alacakaranl?k) ve VAMPIRE DIARIES (Vampir Günlükleri)’e kesinlikle rakip olacak ve son sayfaya kadar elinizden b?rakamayaca??n?z bir kitap! Maceray?, a?k? ve vampirleri seviyorsan?z bu kitap tam size göre!" --Vampirebooksite.com Dönü?üm (Vamp?r Mektuplar?’?n 1. kitab?), on kitaptan olu?an ve en çok satanlar listesinde ilk s?radaki Vamp?r Mektuplar serisinin ilk kitab?. Dönü?üm’de (Vamp?r Mektuplar?’?n 1. kitab?), 18 ya??ndaki Caitlin Paine annesi tekrar ta??nd???nda ya?ad??? kenar mahalleden ç?kmak ve tehlikeli New York ?ehrinde liseye ba?lamak zorunda kalm??t?r. Etraf?ndaki tek ???k saçan ?ey gördü?ü anda ondan ho?lanan Jonah’t?r. Ancak, aralar?nda bir romantizm ba?layamadan Caitlin birden kendisinin de?i?mekte oldu?unu fark eder. ?nsanüstü bir güç, ????a kar?? hassasl?k, a??r? yeme gereksinimi gibi anlayamad??? baz? hisler onu geçirmeye ba?lam??t?r. Ona ne oldu?unu anlamaya çal???r ve bu u?ra?lar? onu yanl?? zamanda yanl?? bir yere sürükler. Gözlerini açt???nda gizli bir dünyadad?r ve ayaklar?n?n alt?nda New York ?ehrinin devasa yeralt? dünyas? uzanmaktad?r. Bir vampire sava??n?n ortas?nda, iki tehlikeli cad?lar meclisinin aras?nda s?k??m??t?r. Tam bu anda Caitlin, kendisini karanl?k güçlerden kurtaran gizemli ve güçlü bir vampire olan Caleb’le tan???r. Caleb’in kay?p eserin bulunmas?nda Caitlin’in yard?m?na ihtiyac? vard?r ve Caleb’in de Caitlin’in sorular?n? cevaba kavu?turmas? gerekmektedir. Birlikte tek bir önemli soruyu cevaplayacaklard?r: Caitlin’in gerçek babas? kimdir? Ancak Caitlin, kendisini iki adam aras?nda ç?kmaza dü?tü?ünde Caleb’le aras?nda ba?ka bir ?ey ?ekillenmeye ba?lamaktad?r: yasak a?k. Her ikisinin de hayat?n? riske edecek ve birbirleri için her ?eyi riske edip etmeme konusunda karar vermelerini gerektirecek ?rklar aras? bir a?k… "Dönü?üm (Vamp?r Mektuplar?’?n 1. kitab?) genç okuyucular için mükemmel bir hikâye. Morgan Rice, tipik bir vampire hikâyesinin nas?l olabilece?ini gösteren ?a??rt?c? kurguyla iyi bir i? ç?karm??t?r. Canland?r?c? ve e?siz anlat?m?yla Dönü?üm, pek çok Genç Yeti?kin paranormal hikâyelerde bulunan klasik unsurlar? ta??maktad?r. Vampire Journals Serilerinin ilk kitab? bir k?z üzerinde yo?unla?maktad?r.. s?ra d??? bir k?z! TURNED kitab?n? okumas? kolay bir kitap ancak olaylar çok h?zl? geli?mektedir. Ho? ve s?cak paranormal a?k romanlar? okumay? seven herkese tavsiye edilir. --The Romance Reviews “Dönü?üm, ba?lad???m andan itibaren beni içine çekti ve bir daha b?rakamad?m.. Bu hikâye, h?zl? geli?en ve ba??ndan sonuna aksiyon yüklü s?ra d??? bir macerad?r. Kitapta bir an bile s?k?laca??n?z yer yok. Morgan Rice okuyucuya böyle bir kitap sunarak muhte?em bir i? ç?kard?. Ayr?ca Caitlin’i destekleyerek umutsuzca onun gerçe?e ula?mas?n? isteyen bir okuyucu kitlesi yaratt?.. Serinin ikinci kitab?n? merakla bekleyece?im.” --Paranormal Romance Guild “Dönü?üm, k?sa oldu?u için ba?ka kitaplar aras?nda kald???nda okuyabilece?in zevkli, ho? ve esrarl? bir kitapt?r….Kesinlikle e?leneceksiniz“ --books-forlife.blogspot.com “Rice, eseri öne ç?karan mükemmel bir betimleyici niteli?ini kullanarak bizleri ba??ndan itibaren hikayenin içine çekmeyi ba?arm??t?r.. Güzel kurgulanm?? ve çabucak biten Dönü?üm, hafif ama e?lenceli bir hikaye arayan okuyucular için ilk s?raya yerle?ecek vampire serisi için harika bir ba?lang?ç.” --Black Lagoon Reviews

Morgan Rice

Morgan Rice es una escritora estadounidense autora de libros para jóvenes, con un gran componente de terror y romance..
Además de conquistar el puesto número uno de la lista de bestsellers de Amazon con su serie El anillo del hechicero, de la que ya se han publicado cinco títulos, es autora de la serie juvenil The Vampire Journals, traducida a seis idiomas.
Además, tiene en marcha una serie de ciencia ficción titulada The Survival Trilogy de la que ya ha publicado dos títulos.
Entre sus influencias, la autora destaca a Suzanne Collins, Anne Rice y Stephenie Meyer, además de clásicos como Shakespeare. Morgan vive en Nueva York.