Ejderhalar?n Yükseli?i (Krallar ve Büyücüler—1. Kitap).  Morgan Rice

Ejderhalar?n Yükseli?i (Krallar ve Büyücüler—1. Kitap)

Krallar ve Büyücüler

By Morgan Rice

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

“Felsefe Yüzü?ü dizisinden sonra ya?amak için bir sebep kalmad???n? dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz. EJDERHALARIN YÜKSEL???’nde Morgan Rice bizi troller, ejderhalar, kahramanl?k, onur, cesaret, büyü ve kaderinize inanman?n fantastik dünyas?na dald?r?rken, yeni ve harika bir kitap dizisinin de vaadini veriyor. Morgan bir kez daha her sayfada onlar için tezahürat yapmam?z? sa?layan güçlü bir karakter seti kurmay? ba?arm??… ?yi yaz?lm?? fantastik edebiyat seven tüm okurlar?n kütüphanesinde bulunmas? gereken bir kitap.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos 1 Numaral? Çok Satan! 1 Numaral? Çok Satan yazar Morgan Rice yeni bir sürükleyici destans? fantezi dizisiyle dönüyor: EJDERHALARIN YÜKSEL??? (KRALLAR VE BÜYÜCÜLER—1. Kitap). 15 ya??ndaki Kyra, erkeklerle dolu bir kaledeki tek k?z olmas?na ra?men babas? gibi ünlü bir sava?ç? olman?n hayalini kuruyor. Özel yeteneklerini, gizemli iç güçlerini anlamakta zorlan?rken, di?erlerinden farkl? oldu?unu fark ediyor. Fakat do?umu ve onu saran kehanetle ilgili kendisinden y?llarca saklanm?? olan s?r onun kim oldu?unu merak etmesine sebep oluyor. Kyra ya??n? doldurdu?unda yerel vali onu almaya geliyor ve babas? k?z?n? kurtarmak için rastgele biriyle evlendirmek istiyor. Fakat Kyra bunu reddediyor ve yaral? bir ejderhayla kar??la?t??? tehlikeli ormana do?ru tek ba??na maceraya at?l?yor—ve krall??? sonsuza kadar de?i?tirecek bir dizi olay?n fitilini ate?liyor. Bu s?rada 15 ya??ndaki Alec a?abeyi için kendini feda edip Ate? Duvarlar?nda, do?udaki Trol ordusunun geçmesini engelleyen otuz metre yüksekli?indeki ate?lerden olu?an duvarlarda, asker olmak üzere götürülüyor. Krall???n uzak ucunda paral? asker Merk karanl?k geçmi?ini arkas?nda b?rakmaya çabal?yor ve Kulelerde bir Gözcü olmak ve Ate? K?l?c?n?, krall???n büyülü gücünü, korumaya yard?mc? olmak için yola ç?k?yor. Fakat Troller de k?l?c? istiyor—ve krall??? sonsuza dek yok edebilecek dev bir istilaya haz?rlan?yor. Güçlü atmosferi ve komplike karakterleriyle EJDERHALARIN YÜKSEL??? ?övalyeler ve sava?ç?lar, krallar ve lordlar, onur ve kahramanl?k, büyü, kader, canavarlar ve ejderhalar?n sürükleyici bir destan?. A?k ve k?r?k kalpler, aldatma, h?rs ve ihanetin bir hikâyesi. Bizi, bizimle sonsuza dek ya?ayacak, her ya?tan ve cinsiyetten okuyucular? çekecek bir dünyaya davet eden, üst düzey bir fantezi. KRALLAR VE BÜYÜCÜLER’in 2. Kitab? çok yak?nda yay?nlanacak. “EJDERHALAR VE BÜYÜCÜLER daha ba?lang?çtan itibaren içine çekiyor… Üst düzey bir fantezi… Olmas? gerekti?i gibi protagonistin mücadele etmesi ve ?övalyeler, ejderhalar, büyü ve canavarlar ve kaderin daha geni? bir çemberine temiz bir ad?m atmas?yla ba?l?yor… Askerlerden kendinle yüzle?meye, yüksek fantezinin tüm tuzaklar? burada… Güçlü ve inan?l?r genç bir protagonist üzerinden yaz?lm?? destans? fantezi seven okurlara tavsiye olunur.” --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer

Morgan Rice

Morgan Rice es una escritora estadounidense autora de libros para jóvenes, con un gran componente de terror y romance..
Además de conquistar el puesto número uno de la lista de bestsellers de Amazon con su serie El anillo del hechicero, de la que ya se han publicado cinco títulos, es autora de la serie juvenil The Vampire Journals, traducida a seis idiomas.
Además, tiene en marcha una serie de ciencia ficción titulada The Survival Trilogy de la que ya ha publicado dos títulos.
Entre sus influencias, la autora destaca a Suzanne Collins, Anne Rice y Stephenie Meyer, además de clásicos como Shakespeare. Morgan vive en Nueva York.