Bir Çay Daha Lütfen. KATHARINE BRANNING

Bir Çay Daha Lütfen

By KATHARINE BRANNING

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Dünya kültürlerinin payla?acaklar? ve birbirinden alacaklar? çok ?ey bulunmaktad?r. Belki sonunda insanl???n bu dizginsiz hareketinde bir anlay??, sayg? ve bar?? toplumuna do?ru nas?l daha iyi katk?da bulunabilece?imizi ö?renebiliriz. Hepsi bir mektup yazarak ba?layabilir öyle de?il mi? 18.yüzy?lda ülkemizde ya?am?? olan ?ngiliz sefirinin e?i Lady Montagu’nün Türkiye’de kald??? 13 ay boyunca dostlar?na ve ailesine yazd??? mektuplar, vefat?ndan sonra “Sefaret Mektuplar?” ba?l??? ile yay?nlanm??t?r. Sanatta zerafet ve inceli?in en güzel misalini te?kil eden Osmanl? Türkleri Dönemini, bat?l? bir kad?n perspektifinden günümüze ula?t?ran bu mektuplar? ayr?cal?kl? k?lan en mühim husus; o devrin günlük hayat?na ve tarihe dair yapt??? derinlemesine bir tahlil de?il, Montagu’nün bulundu?u konumdaki duru?unu muhafaza ederek pe?in hükümlü bir yarg?lamada bulunmadan olaylar? ve gerçekleri oldu?u gibi aktarmas?d?r. Modern zaman seyyah? Amerikal? Kathar?ne Brann?ng’in 30 y?ll?k Türkiye serüveni ise Fransa’da derste gördü?ü bir Gök Medrese slayt?yla ba?lar ve günümüz Türkiye’sini resmeden mektuplarla devam eder. Sanat tarihçisi ve kütüphaneci olan Kathar?ne Brann?ng, “Bir Çay Daha Lütfen” kitab?nda; Türk insan? ile ilgili orijinal tespitlerde bulunuyor. Ba?ka halklar?n, ülkelerin, topluluklar?n de?erlerinin fark?na var?lmas?n?n paha biçilemeyen bir k?ymet oldu?unu ifade eden Brann?ng kaleme ald??? kitab?nda bunu dünyada Türkiye kadar hiçbir ülkenin incelikli ve renkli yapamad???n?n da alt?n? çiziyor. Yazar, hayali bir ileti?im kurdu?u Lady Montagu’ye hitaben yazd??? mektuplarla asl?nda Türk halk?na sesleniyor ve bir dostun aynas?nda kendimizi görüp tan?ma imkan? sunuyor. ?ki bat?l? kad?n?n 290 y?l ara ile Türkiye’de kesi?en hikâyeleri “Bir Çay Daha Lütfen” Kaynak Yay?nlar?ndan ç?kt?. “Do?rusu bu mektuplar? Türkiye’ye Türk halk?na, bu ülkeye, vatanda?lar?na olan sevgimin sayg?m?n sade bir ifadesi olmak üzere uzun ve saf bir te?ekkür mektubu olarak yazd?m. Bu mektuplar, otuz y?l boyunca bana ikram edilen binlerce bardak çaya kar?? bir te?ekkür de.”

KATHARINE BRANNING

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770212
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 7, 2010
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK