Be? K?tal?k Sevda Türküsü (Yurt D??? Hat?ralar?-9). Seher DURMAZ

Be? K?tal?k Sevda Türküsü (Yurt D??? Hat?ralar?-9)

By Seher DURMAZ

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Bu kitap, Romanyadan Çine, Kazakistandan Afganistana uzanan bir gönüllüler hareketini konu al?yor. Bu hareket her gitti?i yerde ???k oluyor umutsuz yüreklere. Seher Durmaz, de?i?ik co?rafyalarda ya?anan hayatlara ???k tutuyor. Yap?lan e?itim hizmetlerinin ruhlara b?rakt??? iman?, tohumlar?n?n nas?l ye?illendi?ini ve ruhlarda nas?l çiçek açt???n? gösteriyor. Dünyan?n be? k?tas?na yay?lm?? hizmet erlerinin sevda türkülerini dillendiriyor. "Hayat?n? e?itime adam?? isimsiz kahramanlar?n sayesinde Anadolu’nun gülümseyen yüzünün aksi, dünyaya yay?lmaya ba?lad?. Çünkü dünyan?n birçok ülkesi insan eksenli bir e?itimleri olmad??? için ç?kmaza girdi. Ümit ediyorum ki, çok yak?nda e?itim gönüllülerimizin sergiledi?i alternatif e?itime hepsi ko?acaklar. Bu meselenin bir yan?. Meselenin en az birincisi kadar k?ymetli di?er yan? ise bu faaliyetlerin kay?t alt?na al?nmas?d?r. Bu kay?t alt?na alma i?i de en kestirme, yazarak yap?labilir. Bu bak?mdan Kaynak Yay?nlar?’n?n “Yurt D??? Hat?ralar?”n? ç ok manal? buluyor ve seriye emek veren herkese te?ekkür ediyorum." Abdullah Aymaz

Seher DURMAZ

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786055510763
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 9, 2007
 • Viajes / General