Sessiz Ustalar Dirili?in Yol Haritas?. ?erif Ali TEKALAN

Sessiz Ustalar Dirili?in Yol Haritas?

By ?erif Ali TEKALAN

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Sessiz ustalar, bulunduklar? devirlerde bilinmez, tan?nmazlar ama, sonra gelen nesiller bunlar?n kimler oldu?unu net bir ?ekilde görür, ö?renir, daha sonra da bunlar?n ya?am biçimlerini adeta evliya menk?beleri gibi nesilden nesile aktar?rlar. Prof. Dr. ?erif Ali Tekalan, toplumlarda, beklentisiz, öne ç?kmadan her i?in alt?na girebilen, her bo?lu?u doldurmaya çal??an, gerçekten toplumlar? ayakta tutan insanlar? konu ediyor kitab?nda. Sessiz ustalar?n, dikkat ettikleri ve dikkat etmeleri gereken prensipler, alternatifli dü?ünebilme, ekip çal??mas?na al??ma ve güvenme, ele?tirel akla sayg? duyarak gri sahalar?n varl???n? da görebilme, herkesi kendi konumunda kabul edebilme gibi mevzular, muhtelif ba?l?klar halinde sunuluyor “Sessiz Ustalar”da. Sessiz ustalar?n önünü aç?p onlara imkanlar tan?ma ve her birimizin birer sessiz usta olma yönünde birbirimizi destekleme, özellikle yeni yeti?en nesillere bu yolda ya?ayan örnekler gösterme ve bunlar?n özendirilmesi, gelecek ad?na yap?labilecek hay?rl? ve bereketli bir yat?r?m olacakt?r. “Sessiz ustalar?n ve sessiz ustala?anlar?n gayretleriyle gürültüsüz, beklentisiz sulh adac?klar?n?n birle?tirilip sulh k?talar? olu?aca?? bir dünyay? kim istemez ki…”

?erif Ali TEKALAN

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770168
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • August 2, 2009
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK