Afgan Çocuklar da Güler. Dr. Ö.Sait GÖNÜLLÜ

Afgan Çocuklar da Güler

By Dr. Ö.Sait GÖNÜLLÜ

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Afgan-Türk okullar?n?n say?s? 2009 y?l?nda sekiz oldu (iki k?z, alt? erkek lisesi). Haziran 2009 itibariyle, okullarda 2 bin 600 ö?renci okuyor, 100 Türk ve 100 Afgan ö?retmen e?itim hizmeti veriyor. Bu okullar 2009 y?l?nda toplam 275 mezun verdi. Bunlar?n %99u Afganistandaki üniversite giri? imtihanlar?nda büyük ba?ar? gösterdi; T?p, Mühendislik, Hukuk ve E?itim Fakültelerine girme hakk? kazand?. Neticede, her bir denizy?ld?z? için çok ?ey de?i?ti. Ve bütün bunlar çok büyük maddi-manevi zorluklara ra?men oldu. 2009un May?s-Haziran aylar?nda Türkiyede gerçekle?tirilen Milletleraras? Yedinci Türkçe Olimpiyatlar?na Afgan-Türk Liseleri ad?na kat?lan ö?renciler üç Alt?n, iki Gümü? madalya ile TBMM Özel Ödülüne lay?k görüldü. Ayn? günlerde (7 Haziran) Devlet Ba?kan? Hamid Karzaî, Ça? E?itim ?irketi ve Türk Okullar? Genel Müdürü Hikmet Çoban Beye Afganistan?n en yüksek seviyedeki ödülü olan "Seyid Cemalüddini Afganî" Devlet Ni?an?n? takdim ederek Türk Okullar?n? ödüllendirdi. Ba?kent Kâbilde, E?itim Bakan? Faruk Vardak ve milletvekillerinin kat?ld??? bir törenle verilen devlet ni?an?n?n ferman?nda ?u ifadeler yer ald?: "Karde? ve dost ülke Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar?, Afgan gençlerini ça?da? ve bilimsel imkânlarla en güzel biçimde donatarak uluslararas? olimpiyatlara haz?rlamaktad?r. Bu çabalar takdire ?ayand?r."

Dr. Ö.Sait GÖNÜLLÜ

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770403
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 3, 2011
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK