Pasifik Notlar? (Yurt D??? Hat?ralar? - 8). ?erif Ali TEKALAN

Pasifik Notlar? (Yurt D??? Hat?ralar? - 8)

By ?erif Ali TEKALAN

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Bilimsel ara?t?rmalar?yle bilinen Prof. Dr. ?erif Ali Tekalan?n kaleme ald??? bu kitapta Pasifik co?rafyas?n?n b?rakt??? izlenimler aktar?l?yor. Avustralya, Endonezya, Malezya, Japonya, Honghong, Singapur gibi irili ufakl? ülkeler bu co?rafyan?n parçalar?ndan bir kaç?... Türkiye ad?na orada yap?lan yat?r?mlar, müte?ebbislerimizin oralarda gelece?e ait ördü?ü kanaviçeler, aç?lan i? yerleri ve e?itim kurumlar? kitaba damlayan güzelliklerden sadece bir kaç?. Dünyan?n farkl? co?rafyalar?ndan ilginç bilgiler edinmek isteyenlerin arad??? bir kitap bu. E?itim gönüllüleri, iklimine, diline, kültürüne yabanc?s? oldu?uklar? bir yerde halkla kayna?arak, oralar?n insan?yla gönül birli?i kurarak ya?amaya devam ediyorlar. Tekalan, Pasifik Notlar? ad?ndaki çal??mas?yla bu ülkelere k?saca i?aret ederek Türk insan?n?n dikkatini Endonezya, Malezya, Japonya, Filipinler, Sri Lanka, Burma, Tayland, Tayvan, Vietnam, Güney Kore, Japonya, Çin, Singapur, Maldivler gibi ülkelere çekiyor.

?erif Ali TEKALAN

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786055510787
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 7, 2006
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK