Bay Sasaki'nin Hat?ralar?. Yoshiaki Sasaki

Bay Sasaki'nin Hat?ralar?

By Yoshiaki Sasaki

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

"Türkiyede eski ve yeninin sentezi, ?ehrin binalar?ndan dahi anla??labilir. Ancak ?ehir, son yar?m as?rd?r büyük bir de?i?im geçirdi. Eski binalar ard? ard?na y?k?l?p ak?ll? binalar olarak yeniden hayata döndüler. A??nm?? kald?r?mlar, asfalt yollara dönü?tü. Di?er yönden de?i?ime tabii tutulmayan yap?lar da vard?. Bunlar ço?unlu?unu camilerin olu?turdu?u tarihî de?eri olan mimarî yap?lard?r. Ayasofya, Sultan Ahmet gibi me?hur yerlerle de s?n?rl? de?ildir üstelik. ?stanbulun her kö?esi birkaç yüz y?ll?k geçmi?e sahip mimarî eserlerle doludur ve o camilerin minarelerinden hâlâ birkaç yüz y?l öncesiyle de?i?meyen ezan sesi süzülüyor." II. Abdülhamidin Japonyaya gönderdi?i dostluk grubunun ?mparator Meijiye dostluk ni?aneleri ve hediyeler takdim etmesinin üzerinden y?llar geçti. Bay Sasaki temeli 123 y?l önce at?lan dostluk duvar?na yepyeni tu?lalar koyuyor.

Yoshiaki Sasaki

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786051580128
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 6, 2013
 • Viajes / General

Other titles of KAYNAK