Nam?k Kemal. Necip Faz?l K?sakürek

Nam?k Kemal

By Necip Faz?l K?sakürek

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Tanzimat?n ilân? ve Nam?k Kemâl’in do?umunun 100’üncü y?ldönümü münasebetiyle Maarif Vekâleti taraf?ndan 1939’da kendisine yap?lan teklif üzerine yazd??? bu eser, hem Necip Faz?l’?n ilk biyografisi, hem de «Ulu Hakan Abdülhamîd» isimli eseriyle ortaya att??? tezlerin haz?rl??? niteli?indedir. Eserde, ?ahs?, eseri ve tesiriyle ele al?nan Nam?k Kemâl hakk?ndaki toplay?c? hüküm, O’nun kucaklamaya çal??t??? sanat ?ubelerinde ?ahsî bir zevk ve idrak belirtmedi?i, sadece tebli?ci bir cemiyet adam? oldu?u noktas?ndad?r.

Necip Faz?l K?sakürek

 • Publisher:
 • BÜYÜKDO?U
 • ISBN:
 • 9786054955329
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2013
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Necip Faz?l K?sakürek