Denemeler. Francis Bacon

Denemeler

By Francis Bacon

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Sir Francis Bacon (1561-1626), zenginlik ile yoksulluk, ün ile dü?ü?, tutarl?l?k ile tutars?zl?k, ak?l ile bo? inanç aras?nda dalgalanan bir ça?da ya?ad?. Baconun yetenekleri, ilgilerindeki evrensellik, ara?t?r?c?l?k ça??n?n pek az ki?isnde vard?r. Geçmi? gelenekleri ve yöntemleri tan?r, ço?unu benimser ama bununla kalmaz, o geleneklerle yöntemlerin hepsini umulmad?k yeni gözlemlerle, kökten de?i?ikliklerle a?mas?n? bilir. Bacon, "Denemeler"inde, de?i?ik alanlardan edindi?i gözlemler ve deneylere dayanarak kurdu?u bilgelik ile "deneme"nin isim babas? Montaigneden ayr?l?r. O, Montaigne gibi kendi benli?ini anlatmaz, ya?ama uygulanabilecek bir bilgelik ortaya koyar. Bunu yaparken yaratt??? zengin imgelerle bir dil ustas? oldu?unu da kan?tlar. Baronlu?u ve Vikontlu?u unutulsa da, Bacon?n yazarl??? dört yüz y?ld?r hala taze.

Francis Bacon

 • Publisher:
 • YKY
 • ISBN:
 • 9789750829512
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • May 28, 2014
 • Colecciones Literarias / General

Other titles of Francis Bacon