Samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia. Karolina Jekielek

Samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia

By Karolina Jekielek

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Jest to propozycja dla osób, które dopiero zacz??y nauk? je?yka angielskiego, pragn? sami opanowa? poziom podstawowy i dla tych, którzy j?zyka ucz? si? od lat, ale ich wiedza nie jest uporz?dkowana. Podr?cznik sk?ada si? z trzydziestu rozdzia?ów teoretyczno-praktycznych, które zawieraj? teori?, przyk?ady i zdania do t?umaczenia. W odpowiedziach zamieszczono komentarz, który t?umaczy ewentualne b??dy jakie ucze? móg? pope?ni?. Po ka?dych pi?ciu rozdzia?ach, nast?puje powtórzenie materia?u, natomiast na samym ko?cu, znajduje si? powtórka z ca?o?ci. Podr?cznik pozwala na oponowanie podstaw gramatycznych j?zyka angielskiego, dzi?ki temu b?dziesz wiedzia? jak mówi? i pisa?, b?dziesz zna? ró?nice pomi?dzy j?zykiem polskim a angielskim, poznasz najcz?stszej b??dy i kalki j?zykowe. Dzi?ki ksi??ce nabierzesz pewno?ci siebie, uzupe?nisz swoj? wiedz?, lub dowiesz si? rzeczy, których jeszcze nie wiedzia?e?.

Karolina Jekielek

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788363080976
 • Language:
 • Inglés
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 3, 2013
 • Estudio de Lengua Extranjera / General

Other titles of e-bookowo.pl