Szuwarowy kuk . Zbigniew Klimczak

Szuwarowy kuk

By Zbigniew Klimczak

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Szuwarowy kuk – czyli ja i moja kuchnia tradycj? si?gaj? roku 2000 kiedy to ukaza?a si? moja p?ytka CD pod tym tytu?em. Czasy si? zmienia?y, zaopatrzenie rynku te?, no i technologie produkcji pó?fabrykatów. Przede wszystkim lawinowo wr?cz ros?a popularno?? wypoczynku pod ?aglami. Je?li w latach 70. – 80. polskie za?ogi trudno by?o spotka? w Chorwacji, nie wspominaj?c o Grecji, to w roku 2000 by?o ich du?o i stale ta ilo?? ros?a. Je?li w czasach PRL wozili?my wszystko co tylko si? da?o, w tym chleb, który szybko ple?nia? na miejscu, bo dewizy by?y ma?o dost?pne a zasoby portfeli te? skromne, to obecnie gdy co? zabieramy, to raczej aby sobie dogodzi? a nie z oszcz?dno?ci. Zmienia?y si? te? do?wiadczenia i dzisiaj moje rady wygl?daj? inaczej ni? wówczas. Do najwa?niejszych zmian natury „filozoficznej” dosz?o w moich pogl?dach na kobiety w kambuzie. Pierwsze wydanie opatrzone by?o mottem: gotowanie na jachcie jest spraw? zbyt powa?n?, aby je powierzy? kobiecie! Foki (to taka nazwa sterników morskich w odniesieniu do p?ci pi?knej) prawie mnie zlinczowa?y...wi?c po cichu dokona?em ma?ych poprawek w tek?cie. Dzisiaj, ?ledz?c wpisy w internecie, stwierdzam wysokie kompetencje i zami?owanie do kukowania u stale rosn?cej liczbie ?eglarek. No i absolutnym dowodem szacunku dla pa? w kambuzie jest fakt powierzenia korekty tej ksi??eczki z mojej ?onie. Co czyni zreszt? od pocz?tku mojej pisaniny o ?eglarstwie. Zaczynaj?c pisanie nowej edycji Szuwarowego kuka mia?em problem nie lada czym rozpocz??, jak? maksym?? Natrafi?em na dowcip. Jest on przes?aniem ksi??eczki, uczcie si? kochani ?eglarze (?eglarki), aby Wasze za?ogi nie musia?y... Zbigniew Klimczak Urodzi? si? w 1934 r. z dala od morza, we Lwowie. ?egluje od 1956 r zarówno po wodach ?ródl?dowych jak i po morzach. Instruktor ?eglarstwa, szkoli? ponad 35 lat. Autor podr?cznika dla pocz?tkuj?cych ?eglarzy. Plonem w?drówek po Polsce jest przewodnik „Polska dla ?eglarzy” a rejsy morskie zaowocowa?y przewodnikiem „Adriatyckim szlakiem - Chorwacja dla ?eglarzy”. W 2010 r. wysz?y kolorowe wydania tych przewodników. (Ten ostatni pod zmienionym tytu?em „Chorwacja dla ?eglarzy”). Nast?pnie wychodzi przewodnik po Cykladach „Cyklady przez Okno Apollina”. Publikowa? w magazynie ?eglarskim „?AGLE” a ostatnio by? przez kilka lat sta?ym wspó?pracownikiem magazynu ?eglarskiego „JACHTING”. Ostatnio wydaje swoje ksi??ki w formie e-booków. Popularyzuje zarówno samo ?eglarstwo, jako takie, ale i proponuje ?eglarzom ciekawe akweny. Ciekawe akweny... i propozycje dobrego jedzenia, jako niezb?dne uzupe?nienie wra?e? i wspomnie? ?eglarskich. Ta ksi??eczka jest tego dowodem.

Zbigniew Klimczak

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378592273
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 3, 2013
 • Cocina y Gastronomía

Other titles of e-bookowo.pl