Ekstaza w wersji pop. Katarzyna Krzan

Ekstaza w wersji pop

By Katarzyna Krzan

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Ksi??ka o wzajemnym przenikaniu si? kultury popularnej i sakralnej, które tworz? wzajemnie wspieraj?cy si? i uzupe?niaj?cy zwi?zek. Miejsce dozna? mistycznych w kulturze popularnej. Ekstaza w wersji pop, wychodzi od zreferowania za?o?e? i tre?ci przekazywanych przez tradycyjn? mistyk?, by nast?pnie pokaza? jej mutacje w kulturze popularnej a? do pe?nego rozkwitu poszukiwa? mistycznych w ramach tworu zwanego Er? Wodnika. UWAGI DO WYDANIA DRUGIEGO Ekstaza w wersji pop powsta?a na bazie pracy doktorskiej obronionej przeze mnie w maju 2006 roku na Uniwersytecie ?l?skim w Katowicach. Dwa lata pó?niej ukaza?a si? drukiem nak?adem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych. W 2010 roku wydawnictwo to zosta?o przej?te przez Oficyn? Wydawnicz? ?o?graf. Wtedy te? pojawi?a si? koncepcja wydania ksi??ki w wersji elektronicznej w prowadzonym przeze mnie wydawnictwie e-bookowo. Obecna wersja zosta?a wzbogacona o dwie recenzje znajduj?ce si? na ko?cu publikacji. Zachowano po-nadto oryginaln? tre??, dokonuj?c jedynie nieznacz-nych poprawek, gdy?, jak okaza?o si? po tych kilku latach, wiele kwestii pozosta?o nadal aktualnych, a te, które ju? si? zdezaktualizowa?y zosta?y b?d? zmodyfi-kowane, b?d? pozostawione jako ?wiadectwo stanu nauki i my?lenia swojego czasu. Pozostaje mi jedynie zaprosi? do lektury. Autorka

Katarzyna Krzan

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788362480333
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 1, 2012
 • Sociedad y Cultura

Other titles of Katarzyna Krzan