Emocje. Katarzyna B. G?owacka

Emocje

By Katarzyna B. G?owacka

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Seria ksi??eczek o ?osiu Remi, Kocie Teo i Sowie Lu powsta?a z my?l? o przyjrzeniu si? swoim emocjom i mo?liwo?ciom, jakie nam one daj?. Dla dzieci nie istnieje jeszcze zwi?zek miedzy my?l? – emocj? – zachowaniem. Po prostu co? si? zdarzy?o. Co?, co wywo?a u?miech, b?d? ?zy. Chc?c pomóc dziecku w formowaniu stabilnego charakteru musimy pomóc mu zrozumie?, co si? tak naprawd? dzieje. Podstaw? do silnej osobowo?ci jest samo?wiadomo??. Bajeczki, moj? pomóc w prowadzeniu dialogu z samym sob? (tylko znajomo?? siebie, tego, w jaki sposób reagujemy mo?e by? wyznacznikiem do rozwoju nad sob?, a nast?pnie kszta?towania naszego dziecka, aby mog?o zobaczy? ca?y mechanizm. Tak, jak zwierz?ta z ksi??eczki prowadz? rozmow?, na temat rado?ci opisuj?c po kolei: czym ona jest, jak si? czuli, jak si? zachowywa? ich organizm, (czyli co mo?na zaobserwowa? na ich twarzy) oraz jakie pojawi?o si? zachowanie towarzysz?ce tej emocji (mia?em ochot? skaka?, biega?). Przeprowadzaj?c „inwigilacj?” swoich uczu? stajemy si? pewniejsi otaczaj?cego nas ?wiata. Nie zawsze reagujemy tak samo jak nasz znajomy (uczucie po zjedzonych papryczkach przez ?osia), ka?dy ma swoj? subtelno?? odpowiadania na bod?ce. Zdobywaj?c wiedz? mo?emy pomóc dziecku zapozna? si? z nimi. By przetrwa? trzeba odczuwa?, by ?ycie mia?o najwy?sz?, jako?? trzeba wiedzie?, co si? czuje. Nasz organizm d??y do ci?g?ej równowagi, kiedy jeste?my g?odni si?gamy po jedzenie, kiedy jest nam ?le p?aczemy. Wyznacznikiem równowagi organizmu jest uczucie zadowolenia. Dzieci ucz? si? przede wszystkim przez na?ladownictwo a zabawa pozwala na utrwalenie zaobserwowanych zachowa?. Warto bawi? si? z dzie?mi, aby rozwija? ich przysz?o??. W ksi??ce s? gry, które u?atwi? prac? z emocjami.

Katarzyna B. G?owacka

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378590620
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 7, 2012
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas
  Educación / General

Other titles of e-bookowo.pl