Zadziwiaj?cy Czarodziej z Krainy Oz. Lyman Frank Baum

Zadziwiaj?cy Czarodziej z Krainy Oz

By Lyman Frank Baum

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Znalezienie dobrej ksi??ki dla dziecka – nie jest zadaniem ?atwym i prostym. Ksi??ek jest tak du?o, ?e dotarcie do tej, której warto po?wi?ci? czas, która b?dzie odpowiednia dla m?odego nie jest zadaniem ?atwym. Dobra ksi??ka to taka, która ze wzgl?du na swoj? tre?? nie tylko potrafi m?odego czytelnika zainteresowa? i zach?ci? do czytania, lub s?uchania, ale te? przeka?e mu pozytywne warto?ci. Ksi??ki Limana Franka Bauma bez ?adnych w?tpliwo?ci i obaw nale?y zaliczy? do grupy tych, które warto czyta?. Jedn? z nich jest „Czarodziej z Krainy Oz”. Utwór ten b?dzie trzyma? m?odego czytelnika lub s?uchacza w ci?g?ym napi?ciu, ale zawsze z pozytywnym rozwi?zaniem, bez scen gwa?tu i przemocy. Ksi??ka zas?uguje na uwag? przede wszystkim z tego powodu, ?e w?tek optymizmu przebija w niej od pierwszej strony do ostatniej. Ma?a dziewczynka - Dorotka ca?kiem nieoczekiwanie znajduje si? w obcym nieznanym kraju. Szybko si? dowiaduje, ?e jest to nie tylko kraj nieznany, ale ponadto jest ca?kiem odmienny, ni? jej rodzinny Kansas. Kraj jest na tyle dziwny, ?e nawet Strach na Wróble mówi tu ludzkim j?zykiem, ?elazny Drwal ma ca?kiem ludzkie odruchy. Obaj staj? si? przyjació?mi ma?ej dziewczynki, a wkrótce do??cza do nich ogromny Lew, który sam siebie nazywa tchórzliwym. Podczas wspólnej w?drówki, w warunkach zagro?enia wykazuje jednak wielk? odwag?, nie cofa si? przed zagro?eniem, staje si? obro?c? pozosta?ych przyjació?, a przede wszystkim Dorotki. Dorotka, najpierw samotnie, a potem z przyjació?mi w?druje przez nieznan? krain? do tajemniczego i nieznanego Czarodzieja Oz. Nikt go nie widzia?, ale wszyscy wiedz?, ?e jest najpot??niejszym czarodziejem, ?e spotkanie z nim mo?e by? nawet niebezpieczne. Dorotka jednak d??y do spotkania, nie obawia si? go, wierzy ?e nic z?ego jej nie zrobi. Wi??e ze spotkaniem nadziej? na powrót do swojej ojczyzny, do Kansas. Ka?dy z towarzysz?cych jej przyjació? te? jest zainteresowany w spotkaniu z Czarodziejem. Strach na Wróble ma nadziej?, na otrzymanie mózgu, ?elazny Drwal marzy, ?e otrzyma serce, a Tchórzliwy Lew liczy, i? Czarodziej Oz spowoduje, ?e stanie si? odwa?ny. W oparciu o dyskusj? s?omianego Stracha na Wróble i ?elaznego Drwala, autor wprowadza ma?ego czytelnika do „filozoficznych” rozwa?a? o tym, co jest wa?niejsze serce, czy mózg. Porusza problem ponoszenia odpowiedzialno?ci za dane s?owo. Na przyk?adzie post?powania Dorotki, uczy rozwagi i wiary we w?asne si?y, ale i ukazuje potrzeb? odnajdywania dobrych przyjació?. Z nimi w najtrudniejszych warunkach mo?na znale?? rozwi?zanie. Wzajemna pomoc, zgoda, odwa?ne dzia?anie Tchórzliwego Lwa, ciekawe pomys?y Stracha na Wróble oraz si?a ?elaznego Drwala pozwalaj? na pokonanie wszelkich przeszkód. Na czo?o te? wysuwa si? jeszcze jedna istotna my?l. Dorotka uzyskuje w tej krainie wiernych przyjació?. Mieszka?cy zaczarowanej krainy s? w stosunku do niej jak najbardziej ?yczliwi. Dorotka jednak ma jedno marzenie – pragnie wróci? do swojej ojczyzny, do Kansas. Wróci? do cioci Emmy i wujka Henryka, chocia? tam spalony i suchy step, a tu cudowne krajobrazy, wierni przyjaciele, warunki beztroski. Ró?ne zagro?enia, które si? pojawiaj? podczas d??enia do celu nie za?amuj? ma?ej dziewczynki. Dorotka swój cel osi?ga. Czytelnicy lub s?uchacze oddychaj? z ulg?. Wyj?tkowe wydanie z ilustracjami Justyny Stankowskiej

Lyman Frank Baum

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378591856
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • June 3, 2013
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas

Other titles of Lyman Frank Baum