Alman ?deolojisi. Friedrich Engels

Alman ?deolojisi

By

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

"Alman ?deolojisi", Marx ve Engelsin kendi görü? aç?lar?yla "Alman felsefesinin ideolojik bütün tarzlar?" aras?ndaki uzla?maz farkl?l??? göstermek üzere, birlikte giri?tikleri zorlu bir çal??man?n sonucu olarak do?mu?tur. Marksizmin kurulu?unun ilk yap?ta?lar? bu çal??ma s?ras?nda temele konmu?; materyalist tarih teorisinin ilk ve en geni? aç?klamas? da burada gerçekle?tirilmi?tir. 1844 ve 1845 y?llar?nda Marx?n ve Engelsin ayr? ayr? sürdürdükleri çal??malar s?ras?nda ve "Alman ?deolojisi"nden k?sa bir süre önce yine baz? bölümlerini birlikte kaleme ald?klar? "Kutsal Aile"de, tarihsel materyalizme giden yolu önemli ölçüde açm??lard?r. Leninin saptamas?yla, "Hegelci felsefeden gelerek sosyalizme ula?t?klar?" a?ama burada gerçekle?mi?tir. Alman ?deolojisi ise, art?k "Komünist Parti Manifestosu"nu kaleme alacaklar? olgunlu?a ula?t?klar? dü?ünsel birikimi ve teorik bütünle?meyi ifade etmektedir. Bu bak?mdan eser, Marx ve Engelsin eski felsefi görü?leriyle hesapla?malar?n?n son noktas?d?r. Ne var ki çal??man?n kaderi, tarihsel materyalizmin kurucusu iki ustan?n di?er eserlerinden oldukça farkl?d?r: Eser, el yazmalar? halinde 1932 y?l?na kadar gün ?????na ç?kmay? beklemi?tir. Bununla birlikte, Alman ?deolojisinin tam metni bugüne dek çok az dilde yay?mlanm??t?r. Eserin bu tam metni, Almanca ve ?ngilizce bas?mlar? dikkate al?narak Türkçede ilk kez yay?nevimiz taraf?ndan yay?mlanmaktad?r.

Friedrich Engels

 • Publisher:
 • Evrensel Bas?m Yay?n
 • ISBN:
 • 9786055315672
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2012
 • Filosofía / General