Hayat Hikayem. Cegerxwîn

Hayat Hikayem

By Cegerxwîn

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Modern Kürt ?iirinin öncüsü say?lan Cegerxwin, Kürt tarihinin en olayl?, de?i?imlerle dolu dönemi olan 20. yüzy?lda ya?am??t?r. Bir ?air ve eylemci olarak, Kürt tarihi içinde özel bir yer tutan pek çok olaya ya bizzat kat?lm??, tan?k olmu?, ya da olay?n kahramanlar?yla sohbet olana?? bulmu?tur. K?tl?k, hastal?k ve ya?man?n hüküm sürdüü seferberlik y?llar?ndan 1925 ?eyh Sait ?syan?na, Kürtlere k?smi haklar tan?yan 1958 Irak Devriminden 1970lerdeki Kürt örgütlenmelerine kadar pek çok olaya yer veriliyor. "Hayat Hikayem"de. Rahat bir üslupla yaz?lan ve geni? ayr?nt?lara yer veren kitab?n Kürt tarihine oldu?u kadar Ortado?u tarihine de pek çok yönden ???k tuttu?u rahatl?kla söylenebilir. Cegerxwinin "Hayat Hikayem" ba?l??? alt?nda anlatt?klar?, gerçekte sadece bu büyük, bilge Kürt ?air ve dü?ünürünün de?il tüm Kürtlerin hikayesidir. "?imdiye kadar sadece büyük ve ünlü insanlar?n hayat? yaz?ld?. Oysa benim dü?ünceme göre, bu büyük, i? tarihlerini yazma i?i, ayd?na, dü?ünüre, yurtsevere ve insansevere dü?mektedir. Böylece biz hem halk?m?za hem de insanl??a kutsal ve yerinde bir hizmette bulunmu? olaca??z."

Cegerxwîn

 • Publisher:
 • Evrensel Bas?m Yay?n
 • ISBN:
 • 9786053311867
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2013
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Evrensel Bas?m Yay?n