Hicret Resimleri (Yurt D??? Hat?ralar?-6). Mustafa O?UZ

Hicret Resimleri (Yurt D??? Hat?ralar?-6)

By Mustafa O?UZ

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Hicret Resimleri’nin yazar? Mustafa O?uz, dört y?l Kazakistan’da, üç y?l Da??stan’da bir e?itim gönüllüsü olarak çal??m??. Türkiye’ye döndükten sonra da Kuzey Irak ve K?r?m’a k?sa süreli yolculuklar yapm??. Orta Asya’da bulundu?u süre içinde Özbekistan’? dola?ma f?rsat? bulmu?. Hicret Resimleri, bu ülkeler gezilirken tutulan notlar?n kitapla?m?? hali. O?uz, ya?ananlar? ‘gerçekçi bir dille’ anlatmay? seçti?ini, kitab?n sunu? bölümünde belirtiyor. Hicret Resimleri, yazar?n Türkiye’den uça?a bini?iyle ba?l?yor, K?r?m seyahatinden ?stanbul’a dönü?le sona eriyor. Mustafa O?uz, kulland??? dille, arada geçen zaman? okura da ya?at?yor. Kitab?n en belirgin özelli?i de bu. Hicret Resimleri’ni okumaya ba?lad???n?zda, sizi yazar?n anlatt??? yerlere gitme, oralar? görme, o insanlar? tan?ma arzusu kar??l?yor. Ayn? zamanda bir ?air olan Mustafa O?uz; günlük, hat?ra ve hikayelerin aras?na ?iirler de serpi?tirmi?.

Mustafa O?UZ

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786055510831
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 2, 2006
 • Viajes / General

Other titles of Mustafa O?UZ