Bat? Notlar?.  Nuri Pakdil

Bat? Notlar?

By Nuri Pakdil

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Bat?’ya dair tespitlerin yap?ld??? bir kitap ‘Bat? Notlar?’; iyiki okudum diyorum. Yazar?n daha kitab?n ba??nda kurdu?u ?u cümle özet mahiyetindeydi: “Ama öykünmekle, inançlar? davran??lar? farkl? uluslara göre düzenlenmi? kurumlar? almakla, onlar?n ayn?s?n? kurmakla, ulusal birle?ime varmak mümkün müydü? ” Bat? bu kadar samimi bir ?ekilde, ancak bu kadar güzel yaz?labilirdi. Bir dostumdan dinliyormu? gibi okudum Bat? Notlar?’n?. / Ay?egül Toprak ‘Bat? Notlar?’, Nuri Pakdil’in Paris, Brüksel ve Roma’ya yapt??? gezinin notlar?n? içeriyor. Bat? Notlar?’nda Nuri Pakdil, tarih bilincine sahip Müslüman bir yazar?n bak???yla Bat?’y?, Bat? toplumlar?n? ele?tirel bir gözleme tâbi tutuyor. Sunu? yaz?s?nda, ?öyle deniyor: “Yaln?zca izlenimlerimi de?il, Bat?’n?n bende yapt??? ça?r???mlar? da yazd?m. ?unu da belirteyim: Bilinen gerçeklere yeni bir ?ey eklenmedi. Ama bunlarla, uygarl?k sorunlar?m?za az çok de?iniliyorsa, bu gerçeklerin sürekli yaz?lmas? ve üzerinde dü?ünülmesi zorunludur. ” Uzun y?llar sonra, kimi küçük eklemeler ve de?i?ikliklerle yeniden bas?lan Bat? Notlar?, genç okurlara Nuri Pakdil’i yak?ndan tan?malar? için bir imkân kabul edilmelidir. / ?aban Abak

Nuri Pakdil


Other titles of Nuri Pakdil