Madam Bovary. Yadigar ?ahin

Madam Bovary

By Gustave Flaubert, Yadigar ?ahin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

?yi kalpli olmas?na kar??n s?radan bir doktor olan Charles Bovary’nin yüksek idealleri ve lüks tutkusu olan romantik kar?s? Emma Bovary’nin, ya?am?n?n tekdüzeli?inden s?yr?lmak için girdi?i durumlar? ve ya?ad??? çe?itli a?k ili?kilerini konu alan roman birçok çevre taraf?ndan ilk ça?da? realist roman say?l?r. Madam Bovary ilk kez 1857 y?l?nda bas?lm??t?r. Yap?t, döneminde büyük yank?lar uyand?rm??, kitab?n tümünün yay?mlanmas? için Flaubert’in mahkemeye gitmesi gerekmi?tir. Romantizmin idealist yakla??m?na bir tepki olarak ortaya ç?kan roman, realizm ak?m?n?n ilk ve en önemli örneklerindendir. Bu kitaptan sonra ‘Bovarizm’ ak?m? olu?mu? ve psikolojide tatminsizlik, memnuniyetsizlik anlam?na gelen bir rahats?zl?k olarak yer alm??t?r. Ba? karakter Emma Bovary’nin sergiledi?i davran??lar o dönemde büyük yank? uyand?rm?? ve bu yüzden yazar Flaubert uzun y?llar boyu çe?itli ele?tiri ve suçlamalara maruz kalm??t?r.

Yadigar ?ahin

 • Publisher:
 • S?S Yay?nc?l?k
 • ISBN:
 • 9786059983488
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 15, 2014
 • Ficción / General

Other titles of Yadigar ?ahin