Linusia, mój rajski ptak czyli rzecz o pisarzu i jego Muzie. Tomasz Zackiewicz

Linusia, mój rajski ptak czyli rzecz o pisarzu i jego Muzie

By Tomasz Zackiewicz

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Kim jest tytu?owa Linusia - bohaterka ksi??ki "Linusia, mój rajski ptak czyli rzecz o pisarzu i jego Muzie"? Australijsk? aktork?, modelk?, ?y?wiark? figurow?, lekarzem stomatologiem, mi?o?niczk? literatury i orientalnej kuchni... Wymienia? tak mo?na d?ugo. To po prostu kobieta wyj?tkowa; kobieta, która ca?kowicie odmieni?a ponure ?ycie autora, otworzy?a przed nim wielki ?wiat, jego kl?ski zamieni?a w sukcesy, nada?a sens jego istnieniu. Innymi s?owy – bez niej nigdy by nie istnia? jako twórca. Jak dobra wró?ka, zasia?a w nim ziarno twórczego my?lenia. Uosabia to, co jest dzisiaj rzadkie i cenne. Jest wzorem dla innych kobiet i marzeniem wielu m??czyzn. Dlaczego „rajski ptak”? Bowiem jest pi?kna, tajemnicza i zwykle j? mo?na spotka? w dalekiej Australii, w Sydney, w pobli?u s?ynnej pla?y Tamarama Beach. Nic dziwnego zatem, ?e to ona sta?a si? bohaterk? tej oto powie?ci, która jest epickim szalonym romansem w krajowej jak i mi?dzynarodowej scenerii z egotycznym smaczkiem. I co najwa?niejsze, historia ta oparta jest na faktach autentycznych oraz niesie dobr? nowin? samotnym i zagubionym sercom. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutrzejszy dzie?. Trzeba by? zawsze gotowym na romantyczn? mi?o??, która spada na cz?owieka jak grom z jasnego nieba. W ko?cu ?ycie pisze najlepsze scenariusze. A jak tytu?owa Linusia zaczarowa?a autora? Zobaczycie Pa?stwo sami. Tomasz Zackiewicz – pisarz, historyk, programista komputerowy, wielki mi?o?nik literatury z XIX i XX wieku i fan dobrej, starej muzyki z lat siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych. Jego niedo?cignionym literackim wzorem pod wzgl?dem stylu jest Joseph Conrad Korzeniowski. Zgodnie z kanonami literatury pozytywistycznej celem jego twórczo?ci jest wierne odwzorowanie otaczaj?cej rzeczywisto?ci, z jej aspektami pozytywnymi jak i tymi negatywnymi, zatopionymi w ch?odnym obiektywizmie narracji. Pierwsze sukcesy osi?gn?? za granic?, a konkretnie w Wielkiej Brytanii, USA, Chinach i Australii. Od pewnego czasu jednak nadrabia zaleg?o?ci w Polsce. Wcze?niej wydawa? przede wszystkim publikacje naukowe. W lutym 2012 roku ukaza?y si? dwie jego powie?ci w wydawnictwie „Nowy ?wiat”, które mo?na znale?? na portalu e-booków Poczytaj to: „Bezdro?a mi?o?ci” i „?zy przesz?o?ci”. Kolejne siedem ksi??ek jest w trakcie publikacji w tym wydawnictwie. „Linusia, mój rajski ptak” jest dziesi?t? jego powie?ci? pisan? po polsku, a zarazem pierwsz?, jaka ukazuje si? w Wydawnictwie Psychoskok. Obecnie pracuje nad kilkoma powie?ciami, które uka?? si? wkrótce.

Tomasz Zackiewicz

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788363548094
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 3, 2012
 • Protection:
 • Watermarking
 • Ficción Juvenil
  Romance
  Ficción General