Huna i Ho'oponopono: staro?ytna wiedza wspó?cze?nie.  Wojciech Filaber

Huna i Ho'oponopono: staro?ytna wiedza wspó?cze?nie

By Wojciech Filaber

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Huna i Hooponopono: staro?ytna wiedza wspó?cze?nie” Wojciecha Filabera to swojego rodzaju przewodnik po systemach wewn?trznego umacniania oraz zachowania harmonii cia?a, umys?u i ducha. Autor próbuje wyt?umaczy? wspó?czesnemu przedstawicielowi cywilizacji zachodniej, czym s? Huna i Hooponopono. Huna to staro?ytna, hawajska nauka o wewn?trznej ?wiadomo?ci i energii ?ycia, umo?liwiaj?ca cz?owiekowi umocnienie, stabilizacj?, osi?gni?cie harmonii oraz stanu bogactwa. Dzi?ki temu sposobowi my?lenia, praktykuj?c Hun?, cz?owiek jest w stanie odkry? swoj? prawdziw? natur? i w?a?ciwy sposób bycia. Natomiast Hooponopono to staro?ytna nauka, która zak?ada, ?e ka?da osoba z natury jest kompletna i poprawnie funkcjonuj?ca, ?e ka?dy od urodzenia wyposa?ony jest w wewn?trzn? energi?, si??, ale te? w wewn?trzne ?wiat?o niezb?d ne do prawid?owego funkcjonowania w ?yciu. Celem tej nauki jest sprostowanie i przywrócenie naturalnego stanu cia?a, ducha i umys?u oraz zintegrowanie tych trzech komponentów cz?owiecze?stwa. Autor, przybli?aj?c czytelnikowi te staro?ytne nauki, przekonuje, i? ka?dy cz?owiek jest kreatorem swojego bytu, oraz ?e jest odpowiedzialny za swoje ?yciowe do?wiadczenia. Co wi?cej, ka?da osoba jest indywidualnym twórc? wszelkich stanów, które wewn?trz wytwarza i odpowiada za swój umys?.

Wojciech Filaber