Przygody Odwa?nego Kapturka. Grzegorz Kossowski

Przygody Odwa?nego Kapturka

By Grzegorz Kossowski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

"Przygody odwa?nego Kapturka" to ksi??ka pe?na nieposkromionej ch?ci prze?ycia przygody. Autor wykorzystuje tu form? hipertekstu, nawi?zuj?c zarówno do korzeni, takich jak "Gra w klasy" Cortázara czy klasyki gatunku - serii "Fighting Fantasy" - stworzonej przez Jacksona i Livingstonea. Oto czytelnik, podczas lektury, zostaje postawiony przed konieczno?ci? wyboru przebiegu fabu?y, która kpi sobie z liniowo?ci. Co wi?cej, od jego decyzji zale?y przysz?o?? bohatera utworu. "Przygody..." realizuj? ten cel wy?mienicie, wprowadzaj?c jednocze?nie m?odego czytelnika lub s?uchacza (je?li jeszcze nie umie czyta?) w ?wiat alternatywnych rozwi?za?, konsekwencji wyboru i kszta?towania wyobra?ni. Kochani, oddaj? w wasze r?ce gamebooka dla dzieci (i nie tylko). Czym jest gamebook? To ksi??ka, której fabu?? tworzy si? w trakcie czytania, dokonuj?c wyboru odpowiednich paragrafów. Niestety, gatunek nieco umar?y, m.in. ze wzgl?du na wszechobecne gry komputerowe. A przecie? powszechnie wiadomo, ?e to w?a?nie literatura rozwija wyobra?ni?, bez której nie by?oby... komputerów! Celem, jaki stawiam sobie jako autor jest: * aby rodzice mogli poczyta? swoim dzieciom i sp?dzi? z nimi wi?cej czasu. * aby za ka?dym razem opowie?? by?a inna, dzi?ki wyborom dokonywanym przez same dzieci. * aby w trakcie lektury szkraby nauczy?y si?, ?e w ?yciu ponosi si? konsekwencje dokonanych wyborów. * aby wreszcie odci?gn?? maluchy cho? na chwil? od komputerów, pokazuj?c, ?e jest co? takiego, jak wyobra?nia. By? raz sobie Kapturek, Co mia? do?? ju? powtórek I przygody wci?? nowe chcia? prze?y? Zaraz znalaz? autora, Co przygody, jak z wora, Wci?? wyci?ga?, a? trudno uwierzy? Autor wszystko spisywa?, Co Kapturek prze?ywa? Wydeptuj?c tak ?cie?ki w?ród buków Podpytajcie si? wilka On historii te? kilka znalaz? ju? w tym gamebooku...

Grzegorz Kossowski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378595694
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 21, 2015
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas

Other titles of Grzegorz Kossowski