Mutluluk Çekicidir. Gözde Okçu

Mutluluk Çekicidir

By Henry Osal, Gözde Okçu (Traductor)

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Mutluluk Nedir? “Herkes mutlu bir hayat iser ama kimse mutlulu?un ne oldu?unu bilmez.” Seneca Ço?u ki?i ba?l??? okudu?unda “ne gereksiz bir soru” diye dü?ünür ve mutluluk mutluluktur i?te der. Gerçekte de bu soruyu cevaplamak pek kolay de?ildir. Baz?lar? için mutluluk e?lenceli, zevkli bir an, baz?lar? için dinlendikleri zaman gelen huzur hissidir... Dünya nüfusu kadar farkl? mutlu olma hali vard?r. Mutluluk matematiksel bir formülle aç?klanamaz, hayattan keyif almam?z?, gelece?i iyimserlikle kar??lamam?z? sa?layan içsel bir deneyimdir. Daha mutlu bir hayata sahip olmak için ç?kaca??m?z bu k?sa yolculukta, amac?m S?Z?N MUTLULU?UNUZU ke?fetmenize yard?mc? olmakt?r. Evet, sizin mutlulu?unuz da sizin kadar BENZERS?Z, sadece size ait, s?rad??? ve harikad?r. Mutlulu?unuzun merkezine giden bu yolculukta bana e?lik eder misiniz? 

Gözde Okçu

 • Publisher:
 • Babelcube Inc.
 • ISBN:
 • 9781633393943
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 24, 2016
 • Esfuerzo personal / General