Öldürmeden Önce (Bir Mackenzie White Gizemi—1. Kitap).  Blake Pierce

Öldürmeden Önce (Bir Mackenzie White Gizemi—1. Kitap)

Bir Mackenzie White Gizemi

By Blake Pierce

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

En çok satanlar listesinde bir numaraya kadar yükselmi? Blake Pierce kalp at??lar?n?z? h?zland?racak yepyeni bir gizem serisi ile kar??n?zda. Nebraskan?n m?s?r tarlalar?n?n aras?nda, ruh hastas? bir katilin kurban? bir kad?n, bir dire?e ba?l? olarak ölü bulundu. Polisin sokaklarda erbestçe dola?an bir seri katil oldu?unu anlamas? çok uzun sürmedi ve cinayet serisi yeni ba?l?yordu. Genç, kararl? ve yerel polis karakolundaki tüm ?oven adamlardan çok daha zeki olan dedektif Mackenzie White, olay? çözmesi için çaresiz kalan amirleri taraf?ndan olay?n ortas?na at?lm?? buldu kendisini. Di?er güvenlik güçleri durumdan hiç ho?lanmasa da, kad?n?n, daha önce onlar? hayrete dü?ürerek zorlu davalar? çözmü?, genç ve dahiyane zekas?na ihtiyaç duydular. Fakat bu yeni davadaki çözümü imkans?z gibi görünen soru i?aretleri, daha önce ne Mackenzienin ne de di?er polislerin kar??la?d??? türdendi. FBI?n da olaya dahil olmas?yla yo?un bir kovalamaca ba? gösterdi. Karanl?k geçmi?i, ba?ar?s?z ili?kileri ve yeni FBI ajan?na olan kar?? koyamad??? hisleri aras?nda bo?ulan Mackenzie, katili avlamaya çal???rken, kendini en karanl?k an?lar?yla bo?u?urken buldu. Katilin saplant?l? ve rahats?z dü?üncelerine girdi?inde, ?eytani kötülü?ün gerçekten var oldu?unu anlad?. Tek umudu, hayat? gözlerinin önünde parçalan?rken kendini bu kötülü?e yenik dü?meden bu i?i bitirmekti. Daha fazla insan?n ölümüyle yüzle?ip, zamana kar?? yar???rken, katili bir daha öldürmeden önce yakalamaktan ba?ka çaresi yoktu. Heyecandan kalbinizin ritmini h?zland?racak olan karanl?k bir psikoljik gerilim olan ÖLDÜRMEDEN ÖNCE kitab? yepyeni bir serinin, hayran kalaca??n?z yeni bir karakterin sürükleyici ilk hikayesi olarak, sizi gecenin geç saatlerine kadar sayfalar? çevirmeye zorlayacak. Mackenzie White serisinin ikinci kitab? da yak?nda kar??n?zda olacak. Ayr?ca Blake Pierce taraf?ndan kaleme al?nm??, en çok satanlar listesine bir numaraya ç?kan bir Riley Paige gizem serisi kitab? olan KAYBED?LEN, Amazonda ald??? 350 be? y?ld?zl? yorumla, ücretsiz indirmenizi bekliyor.

Blake Pierce