Historia j?zyka niemieckiego. Norbert Morciniec

Historia j?zyka niemieckiego

By Norbert Morciniec

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Historia j?zyka niemieckiego” Norberta Morcinca to ksi??ka daj?ca przegl?d dziejów j?zyka niemieckiego od czasów pojawienia si? pierwszych tekstów staroniemieckich a? po czasy wspó?czesne. Prezentacja zawiera rozdzia?y o j?zyku niemieckim w?ród innych j?zyków germa?skich oraz o przyczynach zmian j?zykowych. Rozdzia?y po?wi?cone poszczególnym etapom rozwoju j?zyka poprzedzone zosta?y krótkim omówieniem dziejów polityczno-spo?ecznych epoki, bez których trudno by?oby w pe?ni zrozumie? zjawiska i przemiany zachodz?ce w j?zyku. Wybory tekstów do??czone do ka?dego z g?ównych rozdzia?ów maj? unaoczni? czytelnikowi charakter i stan rozwoju j?zyka w poszczególnych okresach. Ksi??k? zamyka rozdzia? o tendencjach rozwojowych wspó?czesnego j?zyka niemieckiego. Chocia? pozycja ta zaadresowana jest g?ównie do studentów, to skorzysta? z niej mog? równie? wszyscy zainteresowani dziejami j?zyka naszego zachodniego s?siada.

Norbert Morciniec

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379005000
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 26, 2017
 • Estudio de Lengua Extranjera / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok