Pan Wo?odyjowski.  Henryk Sienkiewicz

Pan Wo?odyjowski

By Henryk Sienkiewicz

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Pan Wo?odyjowski – trzecia z powie?ci tworz?cych Trylogi? Henryka Sienkiewicza (pozosta?e cz??ci to Ogniem i mieczem i Potop). Powie?? by?a pierwotnie wydana w odcinkach w latach 1887–1888 w warszawskim dzienniku „S?owo” i, z minimalnym opó?nieniem w stosunku do „S?owa”, tak?e w dzienniku krakowskim „Czas” i „Dzienniku Pozna?skim”. Wydanie ksi??kowe mia?o miejsce w latach 1887–1888. Cz??? r?kopisu powie?ci przechowywana jest w Ossolineum we Wroc?awiu. Fabu?a powie?ci przedstawia wydarzenia historyczne w latach 1668–1673. By? to okres wojen z Turcj?. Ukazane zosta?y przez Sienkiewicza nast?puj?ce wydarzenia historyczne: • elekcja Micha?a Korybuta Wi?niowieckiego, • obrona Kamie?ca Podolskiego, • zwyci?ska bitwa pod Chocimiem.

Henryk Sienkiewicz

  • ISBN:
  • 9788379006861
  • Language:
  • Polaco
  • Size:
  • Kb
  • Published:
  • January 30, 2017
  • Cuentos de Hadas y Mitología

Other titles of Henryk Sienkiewicz