Cumhuriyetle Birlikte Büyüdüm. Moris Gabbay

Cumhuriyetle Birlikte Büyüdüm

By Moris Gabbay

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Do?du?umda hen & uuml;z Cumhuriyet kurulmam??t?. Bu aç?dan 'Cumhuriyetle B & uuml;y & uuml;d & uuml;m ' diyebilirim. & Ccedil;ocuklu?um ve ilkokul y?llar?m Harf Devrimi, Tevhid i Tedrisat, Medeni Kanun vb. devrimlerin uygulanmaya ba?lad??? y?llard?. Ortaokul ve lise y?llar?m? Robert Kolejde geçirdim. Yahudi as?ll? T & uuml;rkiye Cumhuriyeti vatanda?? olarak ?kinci D & uuml;nya Sava?? g & uuml;nlerini ya?ad?m. De?i?en ?stanbul ve T & uuml;rkiye 'yi g & ouml;zlemledim. Kolejde Tarih Hocam?z Cami Baykurt 'un ki?ili?imin geli?iminde emekleri çoktur. Sol fikirlere bu d & ouml;nemde inanmaya ba?lad?m. & Uuml;niversiteye ba?lad???mda 'art?k bir ?eyler yapmak gerekir ' anlay???yla ?efik H & uuml;sn & uuml; 'n & uuml;n kurdu?u yasal TSEKP 'e (T & uuml;rkiye Sosyalist Emekçi ve K & ouml;yl & uuml; Partisi) yak?nl???n? bildi?im ?stanbul Y & uuml;ksek Tahsil Gençlik Derne?ini arkada?lar?mla birlikte kurduk. H & uuml;r Gençlik gazetesini yay?nlad?k. Ard?ndan g & ouml;zalt?lar, tutuklamalar geldi.Bir arac? vas?tas?yla Bursa Cezaevinde yatan Nâz?m Hikmet ve arkada?lar?n?n dokudu?u kuma?lar, bana geldi. B & uuml;y & uuml;k bir heyecan ve ?evkle bu kuma?lar? satarak gelirinin Nâz?m 'a ula?mas?n? sa?lad?m.T & uuml;rkiye ??çi Partisi kuruldu. Mehmet Ali Aybar '?n te?vikiyle partiye kat?ld?m. Ya?am?m?n en g & uuml;zel g & uuml;nlerini Partide geçirdim. 15 sosyalist milletvekilini TBMM 'ye yollad?k. Yeni arkada?lar dostlar yolda?lar edindim.Birle?mi? Milletlere ba?l? FAO ( Uluslar aras? G?da & Ouml;rg & uuml;t & uuml;) projeleri için Afrika 'ya gittim. Kara Afrika 'n?n makûs tarihini de?i?tirme u?runa y & uuml;r & uuml;t & uuml;len ulusal ba??ms?zl?k m & uuml;cadelelerine tan?kl?k ettim. Elimden geldi?i kadar Mozambik 'te sosyalist kuruculuk çal??malar?na kat?ld?m. Birçok Afrika & uuml;lkesini gezdim.Emekli olup T & uuml;rkiye 'ye d & ouml;nd & uuml;? & uuml;mde Nâz?m Hikmet K & uuml;lt & uuml;r ve Sanat Vakf? yeni kurulmu?tu. O d & ouml;nemden bug & uuml;ne halen bu Vak?fta g & ouml;n & uuml;ll & uuml; olarak b & uuml;y & uuml;k bir k?vançla çal??maktay?m.

Moris Gabbay

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 2789785972532
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 17, 2017
 • Biografía y autobiografía / General