Na polu chwa?y.  Henryk Sienkiewicz

Na polu chwa?y

By Henryk Sienkiewicz

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

W maj?tku Be?cz?czka w Puszczy Kozienickiej w ziemi radomskiej zamieszkuje pan Gedeon P?gowski z wychowank?, sierot? - pann? Anna Sieni?ska, osiedleni tam jako przybyli z kresów wschodnich po zniszczeniu ich maj?tków podczas rebelii Chmielnickiego. W dziewczynie od dawna kocha si? mieszkaj?cy po s?siedzku Jacek Taczewski z Wyr?bek - daleki potomek s?awnego rycerza Miko?aja Powa?y z Taczewa. Powie?? rozpoczyna si? scen?, w której podró?uj?cy wraz z wychowank? pan P?gowski, zagro?ony napadem watahy wilków, zyskuje ratunek i pomoc od s?siadów: czterech braci Bukojemskich i m?odego syna pana Serafina Cyprianowicza - Stanis?awa, pochodz?cych z Ormian i te? przyby?ych z kresów wschodnich Na polu chwa?y. Powie?? historyczna z czasów króla Jana Sobieskiego - romans historyczny Henryka Sienkiewicza wydany po polsku w 1906 roku. Wcze?niej powie?? mia?a wydania obcoj?zyczne: rosyjskie (1904, 1905) i ameryka?skie (Chicago 1905). Od pocz?tku cieszy?a si? du?? popularno?ci?. Niemal natychmiast po edycji polskiej ukaza?y si? przek?ady: czeski i angielski (1906), francuski (1907), szczególnie liczne by?y ró?ne wydania niemieckoj?zyczne w latach 1906-1913

Henryk Sienkiewicz


Other titles of Henryk Sienkiewicz