Rzecz wyobra?ni. Kazimierz Wyka

Rzecz wyobra?ni

By Kazimierz Wyka

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Artyku?y umieszczone w niniejszym zbiorze pochodz? z ró?nych okresów, kiedy o poezji pisa?em. Najstarsze licz? lat dwadzie?cia, najnowsze powsta?y latem 1956 roku i pó?niej. Nie s? to wszystkie wyst?pienia moje w zakresie poezji, jest to przecie? bardzo powa?na ich wi?kszo??. Uzasadnienie przedruku dostrzega?em w tym, ?e odczytuj?c po wielu latach dawniejsze i najdawniejsze spo?ród nich, na ogó? zgadza?em si? z wypowiadanymi w nich ocenami, a szczególnie sposobem prowadzenia analizy poetyckiej. Wydawa?o mi si? i wydaje, ?e w ocenie poezji chyba mniej i rzadziej si? myli?em ani?eli w s?dach o prozie. Czy szkice pisane ostatnio pomieszcz? si? równie? w tym uzasadnieniu, na to w chwili obecnej nie mo?na udzieli? odpowiedzi. Tytu?ów niniejszego tomu nie zamieszczam mimo to w porz?dku chronologicznym. Bo nie ma to by? dokument do rozwoju krytycznego niejakiego Kazimierza Wyki i sumy jego rzekomych czy istotnych racji oraz & bdquo;odchyle? " jako generalnej linii s?uszno?ci & mdash; o naiwni! o w sobie zadufani! & mdash; lecz po prostu dokument czy przyczynek do rozwoju poezji polskiej w ostatnich kilkunastu latach. Dlatego u?o?ony zostaje w grupy i ca?o?ci, jakie zapewne same si? t?umacz?: zmarli; debiuty lat 1956/1957; poeci dawniej pisuj?cy i wci?? oddzia?uj?cy.

Kazimierz Wyka

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381194686
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • November 20, 2018
 • Crítica Literaria / General

Other titles of Kazimierz Wyka