Bitwa pod Zbara?em 1649. Marek Rogowicz

Bitwa pod Zbara?em 1649

By Marek Rogowicz

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Do obl??enia Zbara?a dosz?o w trakcie rebelii kozackiej, zwanej powstaniem Chmielnickiego, zapocz?tkowanej w 1648 roku. W odró?nieniu od poprzednich buntów kozackich ten posi?kowali Tatarzy. By?o to spowodowane agresywn? polityk? polsk? wobec Chanatu Krymskiego w latach 1646-1647, a szczególnie dwoma wyprawami zaczepnymi polskich magnatów na terytorium tatarskie w roku 1647. Chan tatarski Islam III Gerej liczy? na to, ?e wspieraj?c zbuntowanych Kozaków odsunie niebezpiecze?stwo wisz?ce nad swym pa?stwem. W walkach, do których dosz?o w 1648 roku, Kozacy wspierani przez oddzia?y tatarskie odnie?li zwyci?stwa nad armi? koronn? w starciach nad ?ó?tymi Wodami, pod Korsuniem i Pi?awcami. Nast?pnie podeszli pod Lwów, a po otrzymaniu okupu od mieszczan ruszyli dalej i oblegli Zamo??. W tym czasie w Warszawie trwa?a elekcja tj. wybory nowego króla. Po wybraniu przez szlacht? Jana Kazimierza, któremu poparcia udzieli? Chmielnicki, armia kozacka wycofa?a si? na Podole i Ukrain?, tzn. Kijowszczyzn?, Czernichowszyzn? i Brac?awszczyzn?. Posi?ki tatarskie odesz?y z ?upami na Krym. W ?lad za wycofuj?cymi si? Kozakami ruszy?a armia koronna. Na Podolu dosz?o w lutym i marcu 1649 roku do serii star?, któr? przerwa?o zawarcie rozejmu, maj?cego obowi?zywa? do 23 maja. Niniejsza praca traktuje o samej bitwie pod Zbara?em do jakiej dosz?o 10 lipca i nast?puj?cym po niej obl??eniu trwaj?cym od 11 lipca do 24 sierpnia. W batalii tej niewielka, licz?ca 9000 ?o?nierzy i 6 000 ciurów obozowych armia polska, powstrzyma?a olbrzymi? armi? kozack? z?o?on? z oko?o 120 000 i tatarsk? licz?c? wraz z posi?kami tureckimi do 40 000 wojowników (z ró?nymi s?ugami, ?onami, dzie?mi i niewolnikami w wojskach sprzymierzonych by?o od 260 000 do 300 000 ludzi).

Marek Rogowicz

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381192750
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 4, 2019
 • Historia / General