Türk T?bb?n?n K?sa Tarihi. Tanju Ertunç

Türk T?bb?n?n K?sa Tarihi

By Tanju Ertunç

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

T & uuml;m toplumlarda oldu?u gibi T & uuml;rklerde de t?p iki ?ekilde geli?mi?tir: B & uuml;y & uuml;sel ve ampirik. Daha & ouml;nce belirtti?im gibi pragmatik yap?ya sahip oldu?umuz için bizde ampirik y & ouml;ntemler daha çok ra?bet g & ouml;rm & uuml;?t & uuml;r. ?amanizm etkisine ra?men b & uuml;y & uuml;sel y & ouml;ntemler do?al tedavilerin çok da & ouml;n & uuml;ne geçmemi?tir. Bug & uuml;n bile t?pla ili?kimizin di?er bilimlere g & ouml;re daha fazla ve s?cak olmas?n?n nedeni hiç olmazsa sa?l?k alan?nda b & uuml;y & uuml;sel inan??lara eskiden beri uzak duruyor olmam?zd?r. Bunu bir hipotez olarak kabul edip kar?? ç?kabilirsiniz. Anadolu insan?n?n k & ouml;r inan??lara ne kadar yatk?n oldu?unu elbette biliyorum ama sa?l?k konusunda nispi bir pozitif bilime g & uuml;veni? vard?r. Belki bunu hayatta kalma içg & uuml;d & uuml;s & uuml;ne ba?layabilirsiniz ama di?er taraftan ? & ouml;yle bir gerçek vard?r ki, pozitivizmin insanlar?m?zda ilk v & uuml;cut buldu?u konu sa?l?kt?r. En tan?nm?? dergah sahibi halka dinsel s & ouml;ylevler verirken kendini hastaland???nda modern t?bba vermektedir. Sadece & uuml;st d & uuml;zeyde din bezirganl??? yapanlar de?il, samimi dindarlar bile sa?l?k konusunda birer pozitivisttir. Oysa astronomi veya biyoloji veya bir ba?ka bilimde deney ve g & ouml;zlemlerebilimsel pencereden bakmay? reddederler. Bunun nedeni sadece can korkusu de?il co?rafyan?n gelene?idir. T?p bilim olarak Anadolu ’da kendini hep hissettirmi?tir.

Tanju Ertunç

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9789944180320
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 1, 2019
 • Medicina