Osmanl? D?? ?li?kileri-Sefaratnameler Elçilikler Anla?malar. Cahit Bilim

Osmanl? D?? ?li?kileri-Sefaratnameler Elçilikler Anla?malar

By Cahit Bilim

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Osmanl? Devleti ’nin ba?kenti ?stanbul, y & ouml;netim yeri de sarayd?. Buradaki y & ouml;netimde en yetkili ve m & uuml;lk & uuml;n sultan? olan Padi?ah, onun vekili durumundaki Sadrazam ve Padi?ah ’?n meclisi Divan-? H & uuml;mayun yer al?yordu. Divan-? H & uuml;mayun, Sadrazam ’?n ba?kanl???nda; vezirler, defterdarlar, kazaskerler ve ni?anc?dan olu?uyordu. Reis & uuml;lk & uuml;ttab da divan sekreteriydi. Divan-? H & uuml;mayun 16. y & uuml;zy?lda Pa?akap?s? ’na ta??narak Bab-? ali ad?n? ald?. Osmanl? Devleti ’nin d?? ili?kilerini Reis & uuml;lk & uuml;ttab y & ouml;netir, d?? & uuml;lkelere de sefir ad?nda elçiler g & ouml;nderilirdi. Sefirler, izlenimlerini Sefaretnamelerinde anlat?rlar. Bat? ba?kentlerinde kurulan Osmanl? daimi elçilikleri ve ilk elçilerin diplomatik çal??malar? da & ouml;nemlidir. Ayr?ca H & uuml;rrem, Mihrimah, Nurbanu ve Safiye sultanlar?n Avrupa kral ve kraliçeleriyle mektupla?malar?, K & ouml;sem Sultan ’?n ?stanbul ’daki yabanc? elçilerle olan siyasal ili?kileri de ilgi çekicidir.Giderek geli?en diplomaside Terc & uuml;me Odas?n? ’n?n ve Hariciye Nezareti ’nin kurulmas?, okullar, yabanc? elçiler ve anla?malar da kitapta yer almaktad?r. Ayr?ca Reis & uuml;lk & uuml;ttablar?n ve Hariciye Naz?rlar?n?n listesi de verilmi?tir. Konular kaynaklar?na dayal? olarak dipnotlar? ve bibliyografya ile desteklenmi?tir.

Cahit Bilim

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786056784637
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 1, 2019
 • Historia / General

Other titles of artcivic