Tarihi Yar?mada Sultanahmet. Cahit Bilim

Tarihi Yar?mada Sultanahmet

By Cahit Bilim

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Bo?az ve Marmara’n?n muhte?em güzelli?ine, Asya-Avrupa aras?ndaki ticaret yollar? kav?a??nda e?siz bir konuma sahip olan ?stanbul’un zengin bir tarihsel miras? da vard?r. Antik Ça?lar’dan beri bir yerle?im yeri olan kent, Roma, Bizans ve Osmanl? gibi büyük devletlerin ba?kenti olmu?tur. Bu yüzlerce y?ll?k süreçte do?al olarak caddelar, evler, alanlar, mahalleler, çar??lar, sarn?çlar, tap?naklar, hamamlar, çe?meler, saraylar, kö?kler vs. yap?lm??t?r. Üç devleti temsil eden bu tarihsel an?tlar?n hemen hepsi de Sultanahmet Meydan?’ndad?r. Bu kitapta yerli ve yabanc? kaynaklara dayan?larak ve saha çal??mas? yap?larak ?stanbul’un eski ça?lardan beri süregelen tarihine yer verilmi?tir. Yüzy?llar?n izlerini ta??yan an?tsal eserlerin yap?lma a?amalar? ile saraylar?n, hamamlar?n, çe?melerin, camilerin kitabeleri, obelisklerin üzerindeki yaz?tlar okunarak anlamlar? verilmi?tir. Bunlar?n yan?nda meydanda ya?anan olaylar, toplum ve saray ya?amlar?, imar çal??malar?, elçilerin geli? gidi?leri, aç?l?? törenleri, dü?ünler, e?lenceler anlat?lm??t?r. Ayr?ca tarihsel eserler, olaylar ve insanlarla ilgili efsanelere, mitolojilere, söylencelere de yer verilmi?tir. Örne?in Severus-Niger Sava??’nda kentin durumu, Hipodrom’daki ünlü yar??lar, Aya ?rini, Küçük Ayasofya ve Ayasofya’n?n yap?m a?amalar?, aç?l?? töreni ve eserlerle ilgili efsaneler, sarn?çlar?n yap?lar?, Bizans saraylar?n?n yap?sal özellikleri, dekorasyon ve saray ya?am?, Nika ?syan? gibi Roma-Bizans konular?na yer verilmi?tir. Osmanl? Dönemi’nde Sultanahmet Meydan?’ndaki imar çal??malar?, yap?lan eserler, örne?in Topkap? Saray?, saray?n yap?m?, bölümleri, Birun, Enderun ve Harem ya?amlar?, Hürrem Hamam?’n?n özellikleri, Cevrî Kalfa Mektebi’nin yap?lmas?, Arkeoloji Müzeleri’nin bölümleri ve içerisindeki eserler, Firuz A?a Camii, ünlü Sultanahmet Camii ve caminin muhte?em yap?s?, minarelerinin söylenceleri, ?brahim Pa?a Saray? ve heykelleri, Dede Efendi Evi ve Dede efendi’nin besteleri, bu dönemde Sultanahmet Meydan?’nda ya?anan olaylar anlat?lm??t?r.

Cahit Bilim

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9786056784620
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 1, 2018
 • Historia / General