Angielska pigu?ka. Anna Parker

Angielska pigu?ka

By Anna Parker

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Podr?czników do gramatyki mo?na znale?? na rynku tysi?ce. Wszystkie one jednak s? popisem ekwilibrystyki, a nie konkretnym przekazem informacji, które pozwol? w sposób jasny, szybki i trwa?y zapami?ta? elementarne zasady tworzenia zda? w j?zyku angielskim.   Za?o?eniem niniejszego e-booka jest zaprezentowanie gramatyki w sposób jak najbardziej przyst?pny i przejrzysty wraz z ?wiczeniami, których wykonanie, dzi?ki stopniowalnej trudno?ci pozwoli „wbi? sobie do g?owy raz i na zawsze” co?, co nie wchodzi wszystkim zbyt ?atwo. Ponadto poszczególne czasy zosta?y dobrane w ?wiczeniach w pary. Wybór pomi?dzy nimi pozwala odkry? ró?nice i nauczy? si? je bezb??dnie rozpoznawa? na testach. Bo przecie? o to dok?adnie chodzi.   Wszystkie przyk?ady i definicje zosta?y przetestowane na kilku rocznikach maturzystów, którzy zgodnie przyznaj?, ?e ten sposób przynosi rezultaty. Wystarczy zmieni? nastawienie do nauki j?zyka obcego i u?wiadomi? sobie elementarn? prawd?: J?zyk angielski jest prosty.   Dowód: wszystkie zdania maj? identyczn? budow?:   PODMIOT + ORZECZENIE + RESZTA ZDANIA   Niezale?nie od tego, jak by?my to powiedzieli po polsku, po angielsku musimy si? trzyma? tego schematu. Nawet je?li mamy zdanie bezpodmiotowe ?     W angielskim jest 16 czasów, które uk?adaj? si? w 4 grupy po 4. ?atwo si? ich nauczy?, je?li si? zapami?ta ich kombinacje. Wszystkie zdania odpowiadaj? na pytanie Kiedy? Jest to wskazówka do rozpoznania danego czasu.   Ksi??ka przygotowana w formie krótkich, ?atwych do po?kni?cia lekcji. Wersj? pdf mo?na wydrukowa? - to tylko 100 stron z wyja?nieniami i ?wiczeniami, które pomog? u?o?y? materia? w g?owie. Po za?yciu angielskich pigu?ek przekonasz si?, ?e to jeden z naj?atwiejszych j?zyków ?wiata.

Anna Parker

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381660976
 • Language:
 • Inglés
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Estudio de Lengua Extranjera / General

Other titles of Anna Parker