1970’Lerden Bugune Italya’da Yirtilan Hayatlar.  Antonella Betti

1970’Lerden Bugune Italya’da Yirtilan Hayatlar

By Antonella Betti

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Yakla??k 40.000 çocuk ailelerini terk etmek zorunda kald?. Kimse bu katliamdan ve durdurulmas? gereken y?k?mdan muaf de?il. Emma ve karde?leri, tüm bunlar?n hala standart ta??y?c?lar?d?r, ancak sistem, makine sisteminin sonunda çökmesini ve kurban?n toplanmas?n? kesintiye u?ratmas?n? önlemek için hala maksimum sessiz sesi korur. Çocuklar ATM de?ildir, ancak yine de çocukturlar (onlara nesne olarak de?il, insan olarak davran?lmalar? gerekir) ve ailelerinde büyüme haklar? vard?r. Çocuklar?n katledilmesi hakk?nda, ister koruyucu bak?ma konmu? ve / veya evlatl?k verilmi?, bir koruyucu aileye yerle?tirilmi? veya basit nedenlerle aileleri taraf?ndan nakledilmi? olsunlar, yeterince söylemenin zaman? geldi.

Antonella Betti