Mercedes Sosa - Nepaprasta Moteris. Lina Jankauskaite

Mercedes Sosa - Nepaprasta Moteris

By Anette Christensen, Lina Jankauskaite (Traductor)

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Argentinie?i? liaudies daininink? ir socialin? aktyvist? Mercedes Sosa buvo pasaulinio lygio atlik?ja, kurios ?taka perženg? muzikos pasaulio ribas. ? juod?j? s?raš? ?traukta kaip vienas pavojingiausi? aštuntojo dešimtme?io Argentinos režimui žmoni?, ji tapo vargstan?i?j? ir prispaust?j? pogrindžio atskaitos tašku ir demokratijos ikona, kuri savo balsu kovojo su Piet? Amerikos diktatoriais. Sosa iškilo kaip mylima Lotyn? Amerikos motina ir legenda, pavadinta „T?, kurie neturi bals?, balsu”. Argentinos liaudies daininink? Mercedes Sosa buvo pasaulin?s klas?s atlik?ja, kurios ?taka gerokai perženg? muzikos pasaulio ribas. Vadinama „bebalsi? balsu”, Sosa, perduodama kult?riniams, politiniams ir asmeniniams poky?iams b?tin? stipryb? ir ugn?, buvo dinamiška Lotyn? Amerik? formavusi j?ga.Sosa buvo meninink?, kuri, siekdama empatiškesnio ir labiau atjau?ian?io pasaulio, asmenin? kan?i? pavert? menu ir aktyvizmu. Šiandien jos gyvenimas yra liudininkas to, jog vieno individualaus balso herojiška galia gali tur?ti reikšming? poveik? žmoni? gyvenime. Šiais audringais m?s? gyvenamais laikais jos balsas mums visiems yra ?kv?pimas.„Mercedes Sosa – nepaprasta moteris” tyrin?ja nepaprastos Sosos ?takos paslaptis ir atskleidžia, kaip jos aukl?jimas, politin?s aplinkyb?s ir asmenin?s tragedijos suformavo jos gyvenim? ir karjer?.Jei Jums patinka dr?sios moterys ir neapdainuotos heroizmo, solidarumo ir atjautos istorijos, Jums patiks ši stipryb?s pilna biografija.„Nuoširdi ir jausminga duokl?, pagerbianti mano mamos gyvenim?” – Mercedes Sosos s?nus ir „Mercedes Sosa fondo” prezidentas Fabianas Matusas.Per aštuoneri? met? laikotarp? Anette Christensen praleido daugiau negu 7000 valand? tyrin?jimams. Ši? tyrin?jim? metu ji ži?r?jo dokumentinius vaizdo klipus, skait? straipsnius, bendravo su Mercedes Sosos šeima, draugais ir kitais menininkei artimais žmon?mis. Šiandien Anette yra pasaulyje pripažinta Mercedes Sosos ambasador?. PUBLISHER: TEKTIME

Lina Jankauskaite

 • Publisher:
 • Tektime
 • ISBN:
 • 9788835422914
 • Language:
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Anette Christensen