Eksperymenty uczuciowe Ziemian. Maciej Trawnicki

Eksperymenty uczuciowe Ziemian

By Maciej Trawnicki

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Zbiór siedmiu opowiada? przedstawiaj?cych codzienno?? cz?owieka. Eksperymenty, które przeprowadzamy ka?dego dnia. Gdyby spojrze? na nasz? planet? z bardzo daleka i potraktowa? j? jako obiekt bada?, jak próbk? podstawion? pod soczewk? mikroskopu, co mo?na by wówczas zauwa?y?? Interakcje, ruch, przemiany, metamorfozy, ewolucj?. Maciej Trawnicki w sposób niezwykle ciekawy zabiera czytelnika w g??b machiny zwanej ?wiatem. Ka?dy trybik ma tu przypisane zadanie i spe?nia swoj? rol?. Czasem brakuje nam czasu na zastanowienie si? nad w?asnym ?yciem, czasem nie chcemy si? nawet zag??bia? w mechanizmy, które nami kieruj?, bo wówczas mogliby?my utraci? z?udne wra?enie, ?e decydujemy o sobie sami. Jednak czy na pewno nic nie mo?na z tym zrobi?? Wiedza jest pot?g?, a ?wiadomo?? wpl?tana w uk?ady. Przeanalizowanie plusów i minusów tego, w jaki sposób ?yjemy, cz?sto staje si? furtk? do tego, aby to ?ycie zmieni? na lepsze. Opowiadania zaprezentowane w „Eksperymentach uczuciowych” s? doskona?ym punktem wyj?cia do takich rozwa?a? oraz próby odnalezienia siebie i zmiany w?asnej egzystencji. ?ycie na Ziemi potrafi by? zaskakuj?ce.

Maciej Trawnicki

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381196666
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Cómics y novelas gráficas / general

Other titles of Maciej Trawnicki