Zdob?d? samotn? mam?. Andrzej Kraczla

Zdob?d? samotn? mam?

By Andrzej Kraczla

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Wpad?a Ci w oko intryguj?ca kobieta. Po czasie odkry?e?, ?e ma ju? potomstwo. Jej zwi?zek si? rozpad? i czujesz, ?e mogliby?cie by? par?. Trzyma Ci? jednak na dystans i nie wiesz, jak to zmieni?. Bezskutecznie próbowa?e? ju? na wiele sposobów, bo wiesz, ?e mo?e by? Twoja… Dlatego zapraszam Ci? do poznania historii, w których seksowne mamy pokaza?y, ?e wci?? maj? ogromny apetyt na seks. Jednak zanim do niego dosz?o, przetestowa?y mnie na dziesi?tki sposobów. Dowiesz si?, jak sobie z tym poradzi?em i co zmieni?em, ?e mi uleg?y. Coraz wi?cej zwi?zków si? rozpada, wi?c coraz cz??ciej b?dziesz spotyka? kobiety maj?ce potomstwo. Ta ksi??ka nauczy Ci?, jak sobie radzi? w takich sytuacjach. Tomasz Markowski psycholog, ekspert komunikacji Andrzej Kraczla Kiedy? by? pantoflem, co zrujnowa?o jego ?ycie zarówno prywatne, jak i biznesowe. Wtedy podj?? decyzj?, ?e nie ustanie, dopóki nie zrozumie zasad, na jakich opieraj? si? relacje damsko-m?skie. Po latach zdobywania wiedzy, ponad tysi?cu szczerych rozmów oraz poprzez liczne relacje z kobietami odkry? powtarzaj?ce si? schematy zachowa?, które definiuj? zwi?zek kobiety i m??czyzny. Kiedy? totalnie nie radzi? sobie w relacjach z kobietami, a po gruntownej zmianie swojego podej?cia i zachowania przesta? mie? jakiekolwiek problemy w tej kwestii. Dzieli si? wy??cznie wiedz?, któr? przetestowa? na sobie i stosuje z powodzeniem od lat. Jednocze?nie osi?gni?cie spokoju na tym polu pozwoli?o mu rozwin?? skrzyd?a w biznesie. Jest wspó?w?a?cicielem kilku firm, a to nie koniec jego ambicji. Pracuje z pasji, nie z obowi?zku, czego ?yczy ka?demu bez wyj?tku. Wierzy, ?e zwi?zek to gra zespo?owa o ustalonych zasadach i rolach do odegrania przez ka?dego z partnerów.

Andrzej Kraczla

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788396443014
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Relaciones Familiares / General

Other titles of Andrzej Kraczla