Piecza naprzemienna w rozwodzie. Robert Grzelakowski

Piecza naprzemienna w rozwodzie

By Robert Grzelakowski

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Celem napisania tego poradnika by?o wskazanie kluczowych wyników ?wiatowych bada? naukowych dotycz?cych pieczy naprzemiennej. U?yte liczne odwo?ania do przypisów u?atwi? Czytelnikom odszukanie w razie potrzeby bardziej szczegó?owych opisów wyników bada? i przyj?tych za?o?e? oraz opisów metod badawczych i zweryfikowanych hipotez badawczych. Zdecydowana wi?kszo?? u?ytych publikacji w tym poradniku zosta?a opublikowana w czasopismach naukowych i powszechnie udost?pniona w internecie. Pozosta?e publikacje dost?pne by?y dzi?ki zasobom bibliotecznym lub zakupionym. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano przegl?du du?ej liczby publikacji – w szczególno?ci o najnowszych badaniach - a nie wszystkich dotycz?cych pieczy naprzemiennej. Ograniczenie si? do wybranej liczby publikacji wynika?o g?ównie z trudno?ci dotarcia do wszystkich publikacji, maj?c jednak na uwadze dochowanie jak najwi?kszej wiarygodno?ci prezentowanej w tym poradniku wiedzy naukowej. Poradnik pos?u?y osobom, które poszukuj? obszernej wiedzy naukowej, dowodów i argumentacji przemawiaj?cych za korzy?ciami i przeciwwskazaniami do orzekania pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych w porównaniu z powierzeniem wykonywania w?adzy rodzicielskiej jednemu tylko rodzicowi. Autor niniejszej publikacji do?o?y? najwy?szej staranno?ci, aby zawarta w niej tre?? odzwierciedla?a stan aktualnej wiedzy naukowej o pieczy naprzemiennej nad osob? dziecka rozwiedzionych rodziców oraz by?a zgodna z obowi?zuj?cym prawem.

Robert Grzelakowski

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788393973231
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ley / General

Other titles of self-publishing