Cornered Osaczony Stormy night 1. Adrian Fisher

Cornered Osaczony Stormy night 1

By Adrian Fisher

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Part 1, ep. 1, EN-PL Odcinek 1 to pierwsza pozycja z serii 12 dwuj?zycznych ksi??ek. Polski tytu? projektu brzmi: “Osaczony: dwuj?zyczna powie??.” Ró?ne wersje j?zykowe b?d? wydawane po kolei, zaczynaj?c od wersji angielski/polski. Pomys? powsta? w czasie pandemii. Pracuj?c jako nauczyciel angielskiego w ró?nych krajach, autor zauwa?y?, ?e czego? brakuje w obecnej ofercie kursów i materia?ów do nauki j?zyków. Dzi?ki koronawirusowi mia? czas zabra? si? do roboty, szczegó?owo zaplanowa? ca?e dzie?o i doko?czy? pierwszy odcinek. W tym projekcie chodzi o to, aby umo?liwi? uczniom j?zyków obcych bezpo?redni dost?p do wiedzy, która jest im potrzebna do ró?nych swoich ?yciowych celów, w wygodnej formie i w du?ej ilo?ci (ka?dy odcinek zawiera 20,000 s?ów w ka?dym j?zyku). To spowoduje, ?e proces nauki b?dzie ?atwiejszy, zabawniejszy i bardziej satysfakcjonuj?cy. Tekst sk?ada si? w ca?o?ci z krótkich, prostych zda? w dwóch j?zykach. Tre?ci nie brakuje... J?zyk jest prosty, powszechny i zrozumia?y dla wszystkich czytelników bez wzgledu na wiek lub poziom zaawansowania. Nad tekstem i t?umaczeniami pracuj? do?wiadczeni t?umacze i nauczyciele jezyków. Fabu?a: Bohater ma do?? swojego szarego ?ycia. Pewnej nocy widzi ,jak co? wyl?duje w lesie obok jego domu. Spotyka tam ciekaw? posta? i zaczyna si? niesamowita przygoda, w trakcie której poznaje tajemnice wszech?wiata. Pytanie tylko czy one mu si? spodobaj?, czy nie...

Adrian Fisher

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788391644119
 • Language:
 • Inglés
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2023
 • Estudio de Lengua Extranjera / General

Other titles of self-publishing