Polisy komunikacyjne dla pocz?tkuj?cych. Zbigniew Wolski

Polisy komunikacyjne dla pocz?tkuj?cych

By Zbigniew Wolski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Czasy, w których podstawowym kryterium w ocenie atrakcyjno?ci polisy komunikacyjnej by?a jedynie cena, bezpowrotnie odesz?y. Sprawa jest obecnie bardziej z?o?ona, ale za to klient zyskuje lepsz? obs?ug?. Przede wszystkim nie jeste?my ju? pozostawieni sami sobie, gdy zachodzi konieczno?? kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy kolizji, w której ucierpia? nasz samochód. Ubezpieczalnie mog? rywalizowa? na rynku, nie poprzestaj?c tylko na etapie sprzeda?y. Gdy mówimy o ubezpieczeniu komunikacyjnym, mamy na my?li najcz??ciej ubezpieczenie OC, ale jest przecie? równie? AUTO CASCO. Mo?emy tak?e niezale?nie ubezpieczy? w naszym samochodzie szyby, opony, wreszcie nas samych, dzi?ki ubezpieczeniu od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków. Trzeba pami?ta?, ?e dzisiaj ju? w sumie nie wypada wybiera? si? w podró? bez odpowiedniego dla nas pakietu assistance. Polisa OC jest obowi?zkowa dla wszystkich posiadaczy pojazdów samochodowych. Bardzo wa?ne jest, aby zna? swoje prawa i obowi?zki, je?li sprzedajemy lub kupujemy samochód. Nasze zaniedbanie w tym zakresie mo?e by? dla nas bardzo kosztowne, a przecie? tak niewiele potrzeba, aby zadba? o nasze interesy.

Zbigniew Wolski

 • Publisher:
 • e-bookowo
 • ISBN:
 • 9788381663366
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2023
 • Transporte / General

Other titles of Zbigniew Wolski