Yüzümde Naz?m ?zi Var. Güney Özk?l?nç

Yüzümde Naz?m ?zi Var

By Güney Özk?l?nç

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Ya?am?n?n 13 y?la yak?n? hapishanelerde geçen Nâz?m Hikmet, Bursa Cezaevinde 11 y?la yak?n tutsak kalm?? ve Memleketimden ?nsan Manzaralar?, Piraye ?çin Yaz?lm??: Saat 21- 22 ?iirleri ba?ta olmak üzere en be?enilen eserlerini Uluda?'?n yan? ba??ndaki bu kentte kaleme alm??t?r. Bursa'da yüzlerce mekânda yüzlerce tan?kla görü?ülerek yap?lan bu çal??mada görüldü ki Nâz?m Hikmet, ?kinci Dünya Sava??'n?n hüküm sürdü?ü y?llarda, ülkemizde tek parti yönetiminin iktidar oldu?u dönemde, cezaevine de?i?ik nedenlerden girmi? insanlar?n dü?ünce dünyas?n? de?i?tirmi?tir. O, Bursa Cezaevini bir enstitüye çevirmi?, insanlara ya?ama bir ba?ka pencereden bakmay? ö?retmi?tir. Bursa'n?n kapl?calar?nda, hanlar?nda, sokaklar?nda, evlerinde, Nâz?m Hikmet'in ve onu ziyarete gelenlerin ayak izlerini görmeniz mümkündür...

Güney Özk?l?nç

 • Publisher:
 • Evrensel Bas?m Yay?n
 • ISBN:
 • 9786053312949
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Evrensel Bas?m Yay?n