Yenilgiden Zafere. Tsola Dragoyçeva

Yenilgiden Zafere

By Tsola Dragoyçeva

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Yenilgiden Zafere, Bulgaristan Devrim Tarihinin 1921 ile 44 y?llar? aras?ndaki en hareketli dönemini, en ilginç yönleriyle anlatan bir an? kitab?. Yazar?n ya?am?n?n temel çizgileri hat?rland???nda, an?lar?n ki?isel an?lar olmayaca?? kendili?inden anla??lacakt?r. Tsola Dragoyçeva, çok genç ya?larda mücadeleye kat?lm??t?r. Kanl? bir darbe ve devrim dönemi olan 1923-25 y?llar?nda Bulgaristan Komünist Partisinin gizli Askeri Örgütünde bir eylemcidir. 8 y?ll?k tutuklulu?un ard?ndan yeniden mücadelenin içindedir. Merkez Komite üyeli?ine ve ard?ndan da siyasi büro üyeli?ine seçilmi?, a??r gizlilik ko?ullar?nda Merkez Komitesi örgütlenme sekreterli?ini sürdürmü?tür. Dünya devrim tarihi içinde son derece özgün bir yere sahip olan, zengin ve ö?retici deneylerle dolu Bulgaristan Devriminin ba?l?ca politik ve örgütsel sorunlar?; strateji ve taktik sorunlar?, silahl? ve bar??ç?l mücadelenin, aç?k ve gizli çal??man?n birle?tirilmesi, birle?ik cephe, örgüt ya?am? ve sorunlar?... Bu kitapta son derece çarp?c? bir ?ekilde ve co?kulu bir anlat?mla dile getiriliyor.

Tsola Dragoyçeva

 • Publisher:
 • Evrensel Bas?m Yay?n
 • ISBN:
 • 9786053312611
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Evrensel Bas?m Yay?n