Sorgu. Henri Alleg

Sorgu

By Henri Alleg

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Fransa, sömürgesi Cezayirde ba?layan ulusal kurtulu? sava??n? bast?rmak için her yola ba?vurdu. Emperyalist i?galcili?in ba?nazl???, i?kencesi ve ?rkç? vah?eti bu kez Frans?z devletinin imzas?n? ta??yordu. ??kence tezgah?na götürülen binlerce Cezayirlinin aras?ndaki say?s? az Frans?zlardan biri olan gazeteci Henri Alleg, i?kencede pek çok direni?çinin söyledi?i "bilmiyorum" sözcü?ünü, daha bükülmezce kulland?... "Size söylemeyece?im!..." Allegin "Sorgu"su, bu süreci anlat?yor. Ancak, bunun yaln?zca i?kenceyi te?hir etmekle s?n?rl? bir kitap oldu?unu dü?ünmemeliyiz. "Demokrasinin" do?um yeri say?lan bir "uygar ülke"nin, bir ba?ka halka kar?? sömürgeci vah?etini bütün ç?plakl???yla anlatan gerçek bir eserdir. Bir dönüm noktas?d?r "Sorgu". Frans?z ayd?nlar? derin bir suskunluk içinde iken yay?nlanan "Sorgu" "Özgür Fransa"n?n ba??ms?z mahkemelerince yasakland?. Ancak ard?ndan, Fransada on binlerce sat?ld?, birçok dile çevrildi. ??kencenin sistematik bir ?ekilde uyguland??? Türkiyede "Sorgu"yu yeniden basmak, güncel bir ihtiyac? kar??lamakt?r gerçekte.

Henri Alleg

 • Publisher:
 • Evrensel Bas?m Yay?n
 • ISBN:
 • 9786053312499
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Evrensel Bas?m Yay?n