Ahid Kulesi.  Nuri Pakdil

Ahid Kulesi

By Nuri Pakdil

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Kitaplar vard?r renktir, kitaplar vard?r kokudur, kitaplar vard?r sestir, ayd?nl?kt?r, ???kt?r, gözdür, yoldur, izdir, ni?and?r, semboldür; rüzgar, hava, bulut, a?aç, ?rmak, da?… ??te bu vas?flarla nitelendirdi?im kitaplar aras?ndad?r Ahid Kulesi. Kitab? elinize ald???n?z andan itibaren, di?er kitaplardan farkl? bir ses verdi?ini gözlemleyeceksiniz. Kitab?n içindekiler k?sm?na, ‘Ma?ara Sesleri’ dedi?ini göreceksiniz. Edebiyat Kulesi’nin titiz dervi?i Pakdil, eserlerini olu?tururken y?k?p tekrar kurmaktan, hatta bunu yüzlerce yap?p yüzlerce kez bozmaktan s?k?lmayan, kelimelerin hakk?n? veren bir ustad?r. Sessizlik, Kudüs ve yaln?zl?k. Gecenin karanl?klar?n? daktilolar?yla ayd?nlat?rken bizlere e?siz eserler sunmu?tur. Bu e?siz eserlerden bir tanesi de Ahid Kulesi’dir. Ahid Kulesi, dü?ünceye ve sükûta ahdetmi?çesine kendini defalarca okutmaya meyleden bir kitap olarak, tüm renkleri içinde bar?nd?ran bir eser olarak okuyucu kar??s?nda dimdik ve sa?lam temellerle durmaktad?r. / Bilal Can Nuri Pakdil’in ?iir Kitaplar?: 1- Sükût Sûretinde, 2- Ahid Kulesi 3- Osmanl? Simitçiler Kasîdesi 4- Anneler ve Kudüsler

Nuri Pakdil


Other titles of Nuri Pakdil