Osmanl? Simitçiler Kasîdesi.  Nuri Pakdil

Osmanl? Simitçiler Kasîdesi

By Nuri Pakdil

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi Yay?nlar?’n?n yeni döneminde ilk kitab?n? ?iir olarak ne?retti: Sükût Sûretinde. Bu ayn? zamanda, Usta’n?n da ilk ?iir kitab?. Sükût Sûretinde’de gördü?ümüz özenli kelime seçimi ve duyarl?l?k ikinci ?iir kitab? Ahid Kulesi’ne ve üçüncü ?iir kitab? Osmanl? Simitçiler Kasîdesi’ne de hakim. Osmanl? Simitçiler Kasîdesi; yirmialt? ikilikten olu?uyor. “Ayd?nl?k sabah? dü?ün. Ve durgun karanl?k geceyi” ayeti, kitab?n önsözünü olu?turuyor. Sükût Sûretinde’ki “Sözcü?ün uzun kavlinden/ Bütün yönler silme Mekke” beyiti ile insanl???n yönünün dünyan?n kalbine yönelten Usta, duyarl?l???n? bu ?iir kitab?nda da sürdürüyor. / Haydar ?kbal Nuri Pakdil’in ?iir Kitaplar?: 1- Sükût Sûretinde 2- Ahid Kulesi, 3- Osmanl? Simitçiler Kasîdesi, 4- Anneler ve Kudüsler

Nuri Pakdil


Other titles of Nuri Pakdil