Sükût Sûretinde.  Nuri Pakdil

Sükût Sûretinde

By Nuri Pakdil

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Sükût Sûretinde, Edebiyat Dergisi Yay?nlar?n?n yeni döneminin ilk kitab?. 33 ?iirden olu?uyor. Bu say?, tesbihte bir bo?um say?s?. Her ?iirin, bir tesbih tanesine kar??l?k gelen ayr? bir zikir cümlesi oldu?unu dü?ünüyorum. Ancak ikilikler halindeki bu ?iirler, bilinen zikir cümlelerinden farkl?. Bu dervi? Mekkeyi, Kudüsü, ?stanbulu, Filistini, devrimi, ‘katsay?s? artan direni?’i zikrediyor. / ?aban Abak Sükût Sûretinde’de, kimi kavram/olgu ve durumlar?n ça?r???mlar?yla ortaya ç?kan ?iirsel k?sa metinler yer al?yor. Pakdilin ?iirle düzyaz? aras?nda konumlanm?? bu metinlerinin her birinin, kaç?nc? kez yaz?ld???n? belirten birer dipnotu var. Ayr?ca vurgu yapt??? bir ba?ka ?ey, dizgi düzelti yokturdur. Bununla evet böyle okunmal?d?r, dizgi düzelti yoktur denmekte ve metinlerin demlendirildi?i, üzerinde dü?ünüldü?ü, çal???ld??? belirtilmektedir. / Fatma Güçlü Nuri Pakdil’in ?iir Kitaplar?: 1. Sükût Sûretinde, 2. Ahid Kulesi 3. Osmanl? Simitçiler Kasîdesi 4. Anneler ve Kudüsler

Nuri Pakdil


Other titles of Nuri Pakdil