Kaybedilen (Bir Riley Paige Gizemi—Kitap 1).  Blake Pierce

Kaybedilen (Bir Riley Paige Gizemi—Kitap 1)

Bir Riley Paige Gizemi

By Blake Pierce

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Virjinya’n?n k?rsal kesimlerinde kad?nlar garip bir biçimde öldürülmü? olarak bulunmakta ve FBI olay yerine ça?r?ld???nda ?a?k?na dönmektedir. Ortada kurban say?s? sürekli artan bir seri katil vard?r ve FBI bu davay? çözebilecek tek bir ajan oldu?unu çok iyi bilmektedir: Özel Ajan Riley Paige. Riley, son seri katil davas?nda ya?ad?klar?n? üzerinden atmak için ücretli izindedir ve çok bitkin dü?tü?ü için FBI onun parlak fikirlerinden yararlanmak konusunda karars?zd?r. Yine de Riley kendi akl?ndaki ?eytanlarla sava?arak i?e ba?lar ve ara?t?rmalar? onu bebek koleksiyoncular?n?n alt kültürlerinden, parçalanm?? ailelere ve katilin zihninin karanl?k kanallara sürükler. Riley, katmanlar? tek tek aralarken, kar??s?nda hayal bile edemeyece?i kadar sapk?n bir katil oldu?unu hisseder. Zamana kar?? ç?lg?nca yar???rken kendi s?n?rlar?n?n zorland???n?, i?ini kaybetmek üzere oldu?unu, ailesinin tehlike alt?na girdi?ini ve k?r?lgan ruhunun bask? gördü?ünü anlar. Ama Riley Paige davay? ald???nda keinlikle pes etmez. Bu onda tak?nt? halini al?r ve onu zihninin karanl?k kö?elerine, avc? ile av aras?ndaki bulan?k çizgiye yönlendirir. Beklenmedik bir dizi olaydan sonra Riley’in içgüdüleri onu, kendisinin bile hayal edemeyece?i bir sonuca noktas?na götürür. Gerilim veren, koyu psikolojik, sürükleyici yeni bir serinin ve sevilen bir karakterin ilk kitab? KAYBED?LEN, gecenin geç saatlerine kadar elinizden b?rakamayaca??n?z türden bir kitap. Riley Paige sersinin 2. kitab? yak?nda ç?kacak.

Blake Pierce